Nieuwsberichten

 • Nieuw artikel: Interventies Gericht op het Voorkomen en Verminderen van de Betrokkenheid van Jongeren bij Georganiseerde Criminaliteit: Een Systematische Literatuurstudie

  22-05-2024

  Beste lezer,
   
  Er is een nieuwe systematische literatuurstudie gepubliceerd op Jeugd in Ontwikkeling. Lees het gratis op: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/16382

  Interventies Gericht op het Voorkomen en Verminderen van de Betrokkenheid van Jongeren bij Georganiseerde Criminaliteit: Een Systematische Literatuurstudie
  Door: Erin Boertien, Quang Nguyen, Sjoukje van Deuren, Veroni Eichelsheim en Arjan Blokland
   
  Samenvatting:
  Vanwege de zorgen omtrent de betrokkenheid van jongeren bij de georganiseerde criminaliteit, is er steeds meer aandacht voor interventies die die betrokkenheid proberen tegen te gaan of te verminderen. Het doel van de huidige studie is om via een systematische literatuurstudie de kennis over interventies gericht op het voorkomen of verminderen van de betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit te vergroten. In deze studie worden de risico- en beschermende factoren waarop de interventies waren gericht, de effectiviteit en/of werkzame elementen van de interventies en de ervaren uitdagingen tijdens het realiseren van de interventies onderzocht. Voor de systematische literatuurstudie zijn zes databases geraadpleegd (op 24 oktober 2022). Na twee uitgebreide screeningsrondes, komen er twee studies naar voren die voldoen aan de inclusiecriteria en daarmee een interventie beschrijven die op een niet-repressieve wijze individuele betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit probeert te verminderen. Het hebben van een positief rolmodel, het hebben van werk, scholing en de weerbaarheid van de familie bleken de voornaamste beschermende factoren waarop deze interventies waren gericht. Ondanks dat de auteurs werkzame elementen en uitdagingen benoemen kunnen er, vanwege het kwalitatieve ontwerp van beide studies, geen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van interventies gericht op het voorkomen of verminderen van betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit. Terwijl er in de praktijk, zowel op nationaal als internationaal niveau, veel tijd en geld wordt geïnvesteerd in interventies gericht op het voorkomen of verminderen van georganiseerde criminaliteit, is er momenteel een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit hiervan. De resultaten onderstrepen daarmee het belang van kwantitatief experimenteel onderzoek – gecombineerd met valide kwalitatieve onderzoeksmethoden – en vormen een startpunt voor toekomstige onderzoeksinitiatieven.
   

  Lees gratis het volledige onderzoeksartikel en andere wetenschappelijke artikelen op jeugdinontwikkeling.nl. Jeugd in Ontwikkeling is het enige Nederlandstalig, open access, peer reviewed, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

   
  U ontvangt deze e-mail omdat u een account heeft aangemaakt op onze website. Als u geen updates meer wilt ontvangen, ga dan naar onze website, log in en pas uw voorkeuren aan.
   
  Met vriendelijke groet,
  de redactie van JiO

  Lees meer over Nieuw artikel: Interventies Gericht op het Voorkomen en Verminderen van de Betrokkenheid van Jongeren bij Georganiseerde Criminaliteit: Een Systematische Literatuurstudie
 • Internationale dag van het gezin en Week van de Opvoeding (WvdO) in België

  14-05-2024

  Beste lezer,
   
  Jeugd in Ontwikkeling draagt als Open Access tijdschrift graag bij aan actuele en terugkerende thema’s. Dat doen we onder meer door ons lezerspubliek te wijzen op in ons blad verschenen artikelen die daarop betrekking hebben.
   
  Deze week is het (in België) de Week van de Opvoeding (WvdO). In een jaarlijkse campagne wil de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten opvoeding en ouderschap zichtbaar en bespreekbaar maken. Bij Jeugd in Ontwikkeling verschenen afgelopen jaren diverse onderzoeken die reflecteren op opvoedtechnieken. Hieronder vindt u de samenvattingen van en (gratis) links naar deze artikelen. Wij wensen u veel leesplezier!
   
  Professionele pedagogische en hulpverleningsrelaties vragen meer dan een warm hart
  Oratie van Helma Koomen
  In deze bewerking van de oratie die Helma Koomen uitsprak bij de aanvaarding van de Kohnstammleerstoel aan de UvA in juni 2022 schetst zij een helder beeld van de inmiddels in het onderwijsveld welbekende gehechtheidsbenadering van de leerling-leerkrachtrelatie. De kracht daarvan zit hem in het gedifferentieerde beeld van deze relatie in termen van nabijheid, conflict en afhankelijkheid en de theoretische fundering die hij biedt voor de ontwikkeling van assessment en interventies. Koomen betoogt dat deze uitwerking succesvol kan worden toegepast op relaties in andere professionele settings en daarbij voordelen heeft ten opzichte van andere benaderingen, zoals de ‘therapeutische alliantie’.
   
  Was Het Wel Expres?: De Invloed van Ouder-Kindgesprekken over Sociale Conflictsituaties op Vijandige Interpretaties door Jonge Kinderen
  Onderzoeksartikel van Anouk van Dijk, Astrid M. G. Poorthuis, Sander Thomaes, Bram Orobio de Castro
  Kinderen die geneigd zijn de intenties van anderen als vijandig te interpreteren, hebben een grotere kans om agressieve gedragsproblemen te ontwikkelen. Daarom is het belangrijk de vroege ontwikkeling van een vijandige interpretatiestijl beter te begrijpen. In dit artikel wordt onderzochten of de gesprekken die ouders met hun kinderen voeren over het gedrag van leeftijdsgenootjes hierop van invloed is. Uit deze studie bleek dat kinderen wiens ouders vijandige interpretaties ontkrachtten of sociale normen benadrukten op de nameting een minder vijandige interpretatiestijl hadden dan kinderen uit de controleconditie. Samenvattend suggereren deze resultaten dat ouders hun kinderen via gesprekken kunnen helpen om met een minder vijandige blik naar leeftijdsgenoten te kijken.
   
  Ingrediënten van Effectieve Ouderbegeleiding bij Gedragsproblemen van Jonge Kinderen
  Stand van Zaken-artikel van Patty Leijten
  Omdat ouders een belangrijke rol spelen in de instandhouding en verdere ontwikkeling van gedragsproblemen, wordt voor de preventie en behandeling van gedragsproblemen ouderbegeleiding geadviseerd, met name bij jonge kinderen. Beschikbare programma’s die aantoonbaar effectief zijn hebben echter als nadeel dat ze vaak duur zijn, door professionals als rigide worden ervaren omdat ze in hun geheel moeten worden uitgevoerd en soms alleen in groepsvorm kunnen worden aangeboden. Voor professionals is het dan moeilijk kiezen als in hun werksetting alleen ruimte is om onderdelen van effectieve programma’s aan te bieden. Dit artikel geeft een eerste, voorlopig antwoord op dat dilemma. Het geeft een overzicht van afzonderlijke, effectieve bestanddelen van ouderbegeleiding waarvan verwacht wordt dat ze een unieke bijdrage leveren aan het verminderen van de gedragsproblemen van kinderen. 
   
   
   
  Jeugd in Ontwikkeling is een Diamond Open Access tijdschrift: gratis voor lezers én auteurs.

  Lees meer over Internationale dag van het gezin en Week van de Opvoeding (WvdO) in België
 • Nieuwe proefschriftsamenvatting: ‘Talent in Transitie: Ontwikkeling van motivatie en onderpresteren bij cognitief sterke adolescenten na de overgang secondair onderwijs’ van Alicia Ramos

  28-02-2024

  Lees de volledige proefschriftsamenvatting gratis: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/17712

  De schoolgerelateerde motivatie van studenten vormt de kern van wat studenten drijft om (on)betrokken te zijn en te (onder)presteren op school. Het proefschrift van Alicia Ramos, Talent in Transition, had tot doel meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van motivatie van cognitief sterke leerlingen tijdens de kwetsbare overgang naar het secundair onderwijs.

  Door vier studies vond ze dat cognitief sterke leerlingen niet immuun zijn voor uitdagingen gerelateerd aan motivatie tijdens de transitie naar het secundair onderwijs, dat hun ontwikkeling in sommige opzichten verschillend is van hun leeftijdsgenoten, en dat er heterogeniteit is in de ontwikkeling van motivatie binnen de cognitief sterke groep.

  Lees gratis de volledige proefschriftsamenvatting en andere wetenschappelijke artikelen op jeugdinontwikkeling.nl. Jeugd in Ontwikkeling is het enige Nederlandstalig, open access, peer reviewed, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

  U ontvangt deze e-mail omdat u een account heeft aangemaakt op onze website. Als u geen updates meer wilt ontvangen, ga dan naar onze website, log in en pas uw voorkeuren aan.

  Lees meer over Nieuwe proefschriftsamenvatting: ‘Talent in Transitie: Ontwikkeling van motivatie en onderpresteren bij cognitief sterke adolescenten na de overgang secondair onderwijs’ van Alicia Ramos
 • Nieuw onderzoeksartikel: ‘Jeugdbescherming op maat: Een pilotonderzoek naar ARIJ-Needs’ van Anne Bijlsma, Mark Assink en Claudia van der Put.

  06-12-2023

  Lees gratis het volledige onderzoeksartikel: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/13107

  Om professionals te ondersteunen in het signaleren van veranderbare risicofactoren is aansluitend op het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ-Risk) een behoeftetaxatie-instrument ontwikkeld (ARIJ-Needs). Behoeftetaxatie is een essentiële stap in het diagnostisch proces, omdat daarmee aanknopingspunten voor behandeling inzichtelijk worden. Het kwalitatieve pilotonderzoek van Bijlsma et al. bestudeert de klinische waarde en bruikbaarheid van de ARIJ-Needs. De eerste, voorzichtige bevindingen laten zien dat het instrument bijdraagt aan kennis van professionals over het beschikbare aanbod van behandelingen en interventies, en inzichtelijk maakt welke (wetenschappelijk onderbouwde) interventies aangrijpen op de veranderbare risicofactoren die professionals selecteren in hun behoeftetaxatie. Daarmee lijkt het instrument bij te dragen aan een ‘verbreding van de horizon’ van professionals. Omdat dit een pilotonderzoek betreft is aanvullend onderzoek nodig om grondiger vast te stellen of implementatie van ARIJ-Needs leidt tot betere besluitvorming in de praktijk, én of kindermishandeling daarmee werkelijk afneemt.

  Lees gratis het volledige onderzoeksartikel en andere wetenschappelijke artikelen op jeugdinontwikkeling.nl. Jeugd in Ontwikkeling is het enige Nederlandstalig, open access, peer reviewed, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

  U ontvangt deze e-mail omdat u een account heeft aangemaakt op onze website. Als u geen updates meer wilt ontvangen, ga dan naar onze website, log in en pas uw voorkeuren aan.

  Lees meer over Nieuw onderzoeksartikel: ‘Jeugdbescherming op maat: Een pilotonderzoek naar ARIJ-Needs’ van Anne Bijlsma, Mark Assink en Claudia van der Put.
 • Nieuw onderzoeksartikel: ‘Stevig als een rots, flexibel als water? Effectiviteit van een schoolinterventie gericht op het intrapersoonlijk en interpersoonlijk domein’ van Esther Mertens, Maja Deković, Monique van Londen en Ellen Reitz

  22-11-2023

  Lees het volledige onderzoeksartikel gratis: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/13371

  Rots & Water is een interventie met een activerende lesmethode gericht op het stimuleren van het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) die veel wordt gebruikt in het onderwijs (PO en VO) maar waar nog weinig onderzoek naar is gedaan. Dit onderzoek van Mertens e.a. onder jonge vmbo’ers laat zien dat Rots & Water voor deze groep gematigde positieve effecten heeft, met name op uitkomsten in het intrapersoonlijk domein. Dit is alleen het geval als een kernteam van (goed getrainde) docenten Rots & Water uitvoerden. Als scholen investeren in interventies, lijkt het daarom verstandig te kiezen voor interventies met een leerstijl die aansluit bij die van de doelgroep, en te zorgen voor een hoge kwaliteit van implementatie en een beperkt aantal betrokken personen.

  Lees gratis de volledige proefschriftsamenvatting en andere wetenschappelijke artikelen op jeugdinontwikkeling.nl. Jeugd in Ontwikkeling is het enige Nederlandstalig, open access, peer reviewed, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

  U ontvangt deze e-mail omdat u een account heeft aangemaakt op onze website. Als u geen updates meer wilt ontvangen, ga dan naar onze website, log in en pas uw voorkeuren aan.

  Lees meer over Nieuw onderzoeksartikel: ‘Stevig als een rots, flexibel als water? Effectiviteit van een schoolinterventie gericht op het intrapersoonlijk en interpersoonlijk domein’ van Esther Mertens, Maja Deković, Monique van Londen en Ellen Reitz
 • Nieuwe proefschriftsamenvatting: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ van Sanne Kellij, René Veenstra en Berna Güroğlu

  25-10-2023

  Lees de volledige proefschriftsamenvatting gratis: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/14851

   

  Hoe kunnen sociaal-cognitieve aspecten bijdragen aan het voortduren van chronisch pestslachtofferschap? In het proefschrift ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ werd die vraag onderzocht.

  Gepest worden heeft langdurige gevolgen, zoals meer mentale klachten, lagere schoolprestaties en zwakkere sociale vaardigheden, welke nog heviger zijn voor langdurige slachtoffers. Eerder onderzoek liet zien dat slachtoffers situaties over het algemeen negatiever interpreteren, zich sneller afgewezen voelen en vaker denken dat anderen iets gemeen bedoelden. Daarnaast hebben slachtoffers een minder positief beeld van leeftijdsgenoten. Wel bleken er weinig longitudinale studies en studies naar aandacht voor sociale informatie te bestaan. Daarom werd aandacht voor andermans emoties onderzocht.

  Er werd geen verband gevonden tussen slachtofferschap en aandacht voor emoties van leeftijdsgenoten, noch voor een verschillende verwerking door de hersenen. Vervolgens werd het verband over tijd tussen gevoeligheid voor afwijzing en slachtofferschap onderzocht. Naarmate iemand vaker slachtoffer was, was diegene ook gevoeliger voor afwijzing. Echter, er werd geen verband over tijd gevonden. Een verandering in slachtofferervaringen leidde niet tot een verandering in gevoeligheid voor afwijzing, noch andersom.

  Als laatste werd buitensluiting onderzocht. Bij iedereen verslechterde het humeur na buitensluiting, maar langdurig heviger gepeste kinderen neigden meer naar het straffen van buitensluiters. Ook was een hersengebied, de insula/IFG, van gepeste kinderen actiever. Dit duidde erop dat buitensluiting een negatievere ervaring was voor slachtoffers, die ook meer moeite kostte om mee om te gaan. Uit deze dissertatie bleek dat (langdurige) slachtoffers over het algemeen een negatievere stijl hebben voor het verwerken van sociale informatie, vooral bij het interpreteren van en het reageren op sociale situaties.

   

  Lees gratis de volledige proefschriftsamenvatting en andere wetenschappelijke artikelen op jeugdinontwikkeling.nl. Jeugd in Ontwikkeling is het enige Nederlandstalig, open access, peer reviewed, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

   

  U ontvangt deze e-mail omdat u een account heeft aangemaakt op onze website. Als u geen updates meer wilt ontvangen, ga dan naar onze website, log in en pas uw voorkeuren aan.

  Lees meer over Nieuwe proefschriftsamenvatting: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ van Sanne Kellij, René Veenstra en Berna Güroğlu
 • Nieuwe oratie: ‘Professionele pedagogische en hulpverleningsrelaties vragen meer dan een warm hart’ van Helma Koomen

  06-09-2023

  Lees het volledige artikel gratis: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/14502

   

  ‘Professionele pedagogische en hulpverleningsrelaties vragen meer dan een warm hart’ is een bewerking van de oratie die Helma Koomen uitsprak bij de aanvaarding van de Kohnstammleerstoel aan de UvA in juni 2022.

  Koomen schetst een helder beeld van de inmiddels in het onderwijsveld welbekende gehechtheidsbenadering van de leerling-leerkrachtrelatie. De kracht daarvan zit hem in het gedifferentieerde beeld van deze relatie in termen van nabijheid, conflict en afhankelijkheid en de theoretische fundering die hij biedt voor de ontwikkeling van assessment en interventies. Koomen betoogt dat deze uitwerking succesvol kan worden toegepast op relaties in andere professionele settings en daarbij voordelen heeft ten opzichte van andere benaderingen, zoals de ‘therapeutische alliantie’.

  Hoewel Koomen wijst op de beschikbaarheid van op de gehechtheidtheorie gebaseerde, effectieve interventies die leerkrachten en andere professionals kunnen helpen beter om te gaan met hun ondersteunings- en hulpverleningsrelaties, is het ook duidelijk dat er nog heel wat werk aan de winkel is om die ook te laten landen. Daarbij zal volop aandacht nodig zijn voor knellende vraagstukken rondom de opleiding van professionals in onderwijs en daarbuiten, de veelvoorkomende parttime aanstelling van leerkrachten, de korte duur van veel (therapeutische) contacten en de veelvuldige personele wisselingen in zowel de ambulante als residentiële zorg.

   

  Lees gratis de volledige oratie en andere wetenschappelijke artikelen op jeugdinontwikkeling.nl. Jeugd in Ontwikkeling is het enige Nederlandstalig, open access, peer reviewed, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

   

  U ontvangt deze e-mail omdat u een account heeft aangemaakt op onze website. Als u geen updates meer wilt ontvangen, ga dan naar onze website en log in.

  Lees meer over Nieuwe oratie: ‘Professionele pedagogische en hulpverleningsrelaties vragen meer dan een warm hart’ van Helma Koomen
 • Nieuwe proefschriftsamenvatting: ‘What you see is what you get?’ De Rol van Belangrijke Sociale Partners en de Coronacrisis in het Eetgedrag van Adolescenten

  23-08-2023

  Veel jongeren hebben een ongezond consumptiepatroon. Waarom? Het proefschrift ‘What you see is what you get?’ (zie: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/13608) van Nina van den Broek biedt unieke inzichten in deze vraag door jongeren zelf, hun moeders, en hun beste vrienden te volgen over de eerste vier jaren van de middelbare school.

  Het bleek dat het eetgedrag van moeders, en minder dat van beste vrienden, samenhangt met de ontwikkeling van het (on)gezonde eetgedrag van jongeren. Zo bleek dat als moeders meer ongezond snackten, jongeren zelf later ook meer snackten. Ook werd het belang van moeders tijdens de coronacrisis aangetoond. Zo bleek bijvoorbeeld dat terwijl gemiddeld gezien de groente- en fruitconsumptie van jongeren blijvend was gedaald na de eerste coronalockdown, deze daling niet blijvend was voor jongeren van wie moeders meer groente en fruit aten. Hun groente- en fruitconsumptie was weer even hoog als vóór de coronacrisis. Samenvattend lijkt de appel dus niet zo ver van de boom te vallen.

  Voor toekomstig onderzoek is het relevant om de rol van andere sociale partners te onderzoeken die vanwege praktische redenen niet zijn geïncludeerd in het huidige onderzoek (zoals vaders, niet-biologische ouders, leeftijdgenoten anders dan beste vrienden, en broers of zussen). Zo kan een completer beeld worden verkregen van de socio-contextuele factoren die van invloed zijn op het eetgedrag van jongeren. 

  Auteur: Nina van den Broek

  Lees meer over Nieuwe proefschriftsamenvatting: ‘What you see is what you get?’ De Rol van Belangrijke Sociale Partners en de Coronacrisis in het Eetgedrag van Adolescenten
 • Nieuwe proefschriftsamenvatting: Ten goede en/of ten kwade - Onderzoek naar omgevingssensitiviteit op meerdere niveaus van analyse bij kinderen en adolescenten

  12-07-2023

  De eerste proefschriftsamenvatting van Jeugd in Ontwikkeling (het Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen) is gepubliceerd!

  Zie: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/13922

   

  Dit proefschrift biedt meer inzicht in de meting van individuele verschillen in omgevingssensitiviteit en in de karakterisering ervan over meerdere analyseniveaus, namelijk het fenotypische, fysiologische en genetische niveau. In het eerste deel evalueerden we de psychometrische eigenschappen van een zelfrapportagevragenlijst over leeftijd, geslacht, land en informanten en verbeterden we deze schaal (hsc-21). In het tweede deel karakteriseerden we individuele verschillen in omgevingssensitiviteit zoals gemeten met de hsc-21 schaal en een observatiemethode, op gedrags-, fysiologisch en genetisch niveau. Wij vonden zinvolle associaties met temperament, een genetische sensitiviteit en zelfgerapporteerde stress, maar niet met de biologische stressrespons.

   

  Auteur: Sofie Weyn

  Lees meer over Nieuwe proefschriftsamenvatting: Ten goede en/of ten kwade - Onderzoek naar omgevingssensitiviteit op meerdere niveaus van analyse bij kinderen en adolescenten
 • Nieuw artikel: Schoolvoorlichting over Kindermishandeling: Ervaringsdeskundige Jongeren aan het Woord

  24-02-2023

  Een nieuw artikel van Jeugd in Ontwikkeling, het Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen. Zie: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/12074

  Uit eerder onderzoek blijkt dat educatieve schoolprogramma’s over kindermishandeling duidelijke en stevige effecten hebben op de kennis van kinderen en hun beschermende vaardigheden. Leerkrachten, ouders en kinderen zijn over het algemeen positief over dergelijke programma’s, al vinden sommige schoolleiders dat hiermee wel erg veel op het bordje van de leerkracht komt. Programma’s laten positieve effecten zien, al zijn ze nog niet allemaal op effectiviteit onderzocht en het is onbekend of dergelijke programma’s ook effectief kindermishandeling voorkomen. Maar bovendien is er nog weinig bekend over hoe dit soort programma’s aansluit bij de beleving van kinderen die zelf mishandeld of verwaarloosd worden en over de optimale vormgeving van dit soort programma’s.

  Dertien jongvolwassenen met een verleden van mishandeling of misbruik (leeftijd 19 tot 36 jaar) werden geïnterviewd en allen vonden het belangrijk dat kinderen op school voorlichting krijgen over kindermishandeling. In hun ogen kan deze voorlichting het bewustzijn van kinderen vergroten, zodat zij mishandeling sneller herkennen, ervoor zorgen dat kinderen eerder gaan praten en dat zij weten bij wie ze terecht kunnen voor hulp. Essentieel vonden de geïnterviewden dat kinderen leren om weg te gaan uit een onveilige situatie en leren om hulp te zoeken; leren om hun sociaal-emotionele vaardigheden te versterken; leren om hun kennis over mishandeling te vergroten; risicovolle situaties leren herkennen en hun zelfvertrouwen leren versterken. De jongeren vonden het vooral ook belangrijk dat kinderen van voorlichtingsprogramma’s leren dat mishandeling nooit de schuld is van het kind zelf. Opvallend genoeg is dat nu juist een element wat ook uit de effectevaluatie van de programma’s zelf als belangrijk naar voren komt. Een belangrijk advies van ervaringsdeskundigen dus, met als toevoeging dat het belangrijk is met erkende programma’s te werken en de nazorg voor de kinderen goed te organiseren.

   

  Auteurs: Jeanne Gubbels, Mark Assink, Peter Prinzie en Claudia van der Put

  Lees meer over Nieuw artikel: Schoolvoorlichting over Kindermishandeling: Ervaringsdeskundige Jongeren aan het Woord
 • JiO won de eerste OSCAwards in de categorie Open access

  03-02-2023

  Jeugd in Ontwikkeling won de eerste Open Science Awards (OSCAwards) in de categorie Open access!

  Op 26 januari werd in Spui25 de OSCAwards gevierd. Verschillende wetenschappers, onderzoekers, studenten en docenten vertelden over hun projecten en betrokkenheid bij Open Science. Er waren 25 nominaties van de UvA, VU, SIOS (student initiative open science) en HvA, waarvan vier projecten een Open Science Award ter waarde van 200 euro hebben ontvangen.

  De projectcategorieën bestonden uit:
  - Open access / Open data / Open materialen / Open software
  - Transparantie / Metascience / Preregistratie / Reproduceerbaarheid
  - Stakeholder involvement / Citizen science / Community Engagement
  - Open leermiddelen / Open onderwijs / Open online cursussen

  Jeugd in Ontwikkeling was de winnaar in de eerste categorie. Dank aan de redactieleden, VNOP, UvA Diamant Open Access Fonds en Openjournals.nl die het mogelijk maakten om het diamond acces wetenschappelijk tijdschrift op te zetten.

  De OSCAwards zijn dit jaar voor het eerst georganiseerd en zijn een initiatief van de Open Science Community Amsterdam (OSCA). OSCA is een samenwerkingsverband tussen de UvA, HvA en VU en het Studenten initiatief voor Open Science (SIOS). OSCA is onderdeel van het grotere Open Science Community Netwerk Nederland (OSC-NL). Het doel van de Open Science Communities is om een platform te creëren voor onderzoekers en studenten vanuit alle faculteiten om met elkaar in gesprek te gaan en om van elkaar te leren over Open Science werkwijzen. Meer weten? Ga naar https://openscience-amsterdam.com/.

  Lees meer over JiO won de eerste OSCAwards in de categorie Open access
 • Nieuw artikel: Invloed van Constructieve Conflicten tussen Ouders op Psychosociale Problemen en Emotionele Onveiligheid van Kinderen

  18-11-2022
  Een nieuw artikel van Jeugd in Ontwikkeling, het Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

  Uit de literatuur blijkt duidelijk dat ouderlijke conflicten de kans op problemen bij hun kinderen vergroten. Veel conflicten tussen ouders gaan samen met meer emotionele en gedragsproblemen, meer slaapproblemen en slechtere schoolprestaties bij hun kinderen. Bij onderzoek naar dit probleem is echter tot nu toe geen systematisch onderscheid gemaakt tussen de aard van de ouderlijke conflicten: zijn de interacties tussen de ouders bij het conflict destructief of juist constructief en gericht op de oplossing van het conflict? “Invloed van constructieve conflicten tussen ouders op psychosociale problemen en emotionele onveiligheid van kinderen” van Huurman en collega’s biedt een beschrijvend overzicht van studies gericht op het verband tussen constructief conflict tussen ouders en psychosociale problemen en emotionele onzekerheid van hun kinderen. De auteurs vonden geen positieve verbanden tussen enerzijds constructief conflict en anderzijds psychosociale problemen of emotionele onveiligheid. Met betrekking tot emotionele onveiligheid lijkt constructief conflict bovendien beschermend te werken; de auteurs vonden een negatief verband tussen beide concepten, waarbij meer constructieve conflictaanpak samengaat met minder emotionele onveiligheid. Met de nodige voorzichtigheid suggereren deze bevindingen goed nieuws: conflicten tussen ouders hoeven niet bij te dragen aan ervaren emotionele onveiligheid en toename van problemen bij hun kinderen, mits gericht op het toewerken naar een positieve en productieve oplossing van het conflict. Gelukkig zijn er al interventies beschikbaar, bijvoorbeeld voor ouders die gaan scheiden, die gebruik maken van dit principe, zoals ‘Kinderen uit de Knel’ en ‘Ouderschap Na Scheiding’.

  Lees dit en andere artikelen gratis op de site van JiO: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/11765.

  Lees meer over Nieuw artikel: Invloed van Constructieve Conflicten tussen Ouders op Psychosociale Problemen en Emotionele Onveiligheid van Kinderen
 • Nieuw artikel: Ingrediënten van effectieve ouderbegeleiding bij gedragsproblemen van jonge kinderen

  28-10-2022

  Een nieuw artikel van Jeugd in Ontwikkeling, het Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

  ‘Ingrediënten van effectieve ouderbegeleiding bij gedragsproblemen van jonge kinderen’ van Patty Leijten kaart een dilemma aan: ouders die een belangrijke rol spelen in de instandhouding en verdere ontwikkeling van gedragsproblemen worden vaak begeleiding geadviseerd, maar beschikbare programma’s die aantoonbaar effectief zijn hebben als nadeel dat ze vaak duur zijn, door professionals als rigide worden ervaren omdat ze in hun geheel moeten worden uitgevoerd en soms alleen in groepsvorm kunnen worden aangeboden. Voor professionals is het dan moeilijk kiezen als in hun werksetting alleen ruimte is om onderdelen van programma’s aan te bieden.
              Het artikel van Leijten geeft een eerste, voorlopig antwoord op dat dilemma. Het bevat tal van details over het hoe en waarom van de werkzaamheid van de verschillende bestanddelen. Ook toont het enkele opvallende bevindingen. Zo lijkt de toegevoegde waarde van sommige elementen van ouderbegeleiding (bijvoorbeeld het versterken van de ouder-kindrelatie) af te hangen van de ernst van gedragsproblemen; is minder begeleiding (in termen van inhoud en aantal sessies) soms beter dan meer begeleiding en blijken online programma’s een goed alternatief voor traditionele programma’s, mits ouders goed worden begeleid.

   

  Lees dit en andere artikelen gratis op de site van JiO: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/11691.

  Lees meer over Nieuw artikel: Ingrediënten van effectieve ouderbegeleiding bij gedragsproblemen van jonge kinderen
 • De officiële start van Jeugd in Ontwikkeling

  04-03-2022

  Het is zover! De eerste drie artikelen van het wetenschappelijk tijdschrift Jeugd in Ontwikkeling zijn gepubliceerd!
  Lees over wat jongeren in jeugdzorg hebben aan jongerenwerk (Sonneveld et al., 2021), over hoe gesprekken met kinderen de ontwikkeling van een vijandige interpretatiestijl helpen voorkomen (Van Dijk et al., 2022) en over de evaluatie van het programma: ‘Samen sterker Terug Op Pad’ (STOP4-7) (De Mooij et al., 2022). De artikelen zijn te vinden op: https://jeugdinontwikkeling.nl/.

  Jeugd in Ontwikkeling is een tijdschrift over pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0-23 jarigen. Het tijdschrift geeft onderzoekers en professionals in opvoedingsondersteuning, jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering, jeugd-ggz, (speciaal) onderwijs en jongerenwerk toegang tot wetenschappelijke kennis. Op de hoogte blijven? Ga naar de aanmeldpagina op de site en ontvang een alert als het volgende artikel van dit rolling journal verschijnt.

  #Jeugd in Ontwikkeling is een diamond open access tijdschrift. Wetenschappelijke kennis is op deze manier vrij beschikbaar: het publiceren en het downloaden van artikelen is gratis.

  Als redactie zijn we trots op het nieuwe tijdschrift. Dank aan het #UvAopenaccessfonds en de Vereniging Nederlandse OntwikkelingsPsychologie (#VNOP) voor het mogelijk maken van het tijdschrift.

  Wilt u een artikel indienen? Op https://jeugdinontwikkeling.nl/about/submissions zijn de richtlijnen te vinden.

  Volg ons op Linkedin (https://www.linkedin.com/company/joi-wetenschap/) of op Twitter (https://twitter.com/JiO_wetenschap)

  Lees meer over De officiële start van Jeugd in Ontwikkeling
 • Nieuw artikel: ‘Was Het Wel Expres?’ van Van Dijk et al.

  16-02-2022

  Er is een nieuw artikel verschenen bij Jeugd in Ontwikkeling (wetenschappelijk tijdschrift over pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0-23 jarigen).

  Het artikel ‘Was Het Wel Expres? De Invloed van Ouder-Kindgesprekken over Sociale Conflictsituaties op Vijandige Interpretaties door Jonge Kinderen’ van Van Dijk, A., Poorthuis, A. M. G., Thomaes, S., & de Castro, B. O. gaat over hoe gesprekken met kinderen de ontwikkeling van een vijandige interpretatiestijl helpen voorkomen.

  Lees meer over Nieuw artikel: ‘Was Het Wel Expres?’ van Van Dijk et al.