Nieuwsberichten

 • Nieuw artikel: Schoolvoorlichting over Kindermishandeling: Ervaringsdeskundige Jongeren aan het Woord

  24-02-2023

  Een nieuw artikel van Jeugd in Ontwikkeling, het Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen. Zie: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/12074

  Uit eerder onderzoek blijkt dat educatieve schoolprogramma’s over kindermishandeling duidelijke en stevige effecten hebben op de kennis van kinderen en hun beschermende vaardigheden. Leerkrachten, ouders en kinderen zijn over het algemeen positief over dergelijke programma’s, al vinden sommige schoolleiders dat hiermee wel erg veel op het bordje van de leerkracht komt. Programma’s laten positieve effecten zien, al zijn ze nog niet allemaal op effectiviteit onderzocht en het is onbekend of dergelijke programma’s ook effectief kindermishandeling voorkomen. Maar bovendien is er nog weinig bekend over hoe dit soort programma’s aansluit bij de beleving van kinderen die zelf mishandeld of verwaarloosd worden en over de optimale vormgeving van dit soort programma’s.

  Dertien jongvolwassenen met een verleden van mishandeling of misbruik (leeftijd 19 tot 36 jaar) werden geïnterviewd en allen vonden het belangrijk dat kinderen op school voorlichting krijgen over kindermishandeling. In hun ogen kan deze voorlichting het bewustzijn van kinderen vergroten, zodat zij mishandeling sneller herkennen, ervoor zorgen dat kinderen eerder gaan praten en dat zij weten bij wie ze terecht kunnen voor hulp. Essentieel vonden de geïnterviewden dat kinderen leren om weg te gaan uit een onveilige situatie en leren om hulp te zoeken; leren om hun sociaal-emotionele vaardigheden te versterken; leren om hun kennis over mishandeling te vergroten; risicovolle situaties leren herkennen en hun zelfvertrouwen leren versterken. De jongeren vonden het vooral ook belangrijk dat kinderen van voorlichtingsprogramma’s leren dat mishandeling nooit de schuld is van het kind zelf. Opvallend genoeg is dat nu juist een element wat ook uit de effectevaluatie van de programma’s zelf als belangrijk naar voren komt. Een belangrijk advies van ervaringsdeskundigen dus, met als toevoeging dat het belangrijk is met erkende programma’s te werken en de nazorg voor de kinderen goed te organiseren.

   

  Auteurs: Jeanne Gubbels, Mark Assink, Peter Prinzie en Claudia van der Put

  Lees meer over Nieuw artikel: Schoolvoorlichting over Kindermishandeling: Ervaringsdeskundige Jongeren aan het Woord
 • JiO won de eerste OSCAwards in de categorie Open access

  03-02-2023

  Jeugd in Ontwikkeling won de eerste Open Science Awards (OSCAwards) in de categorie Open access!

  Op 26 januari werd in Spui25 de OSCAwards gevierd. Verschillende wetenschappers, onderzoekers, studenten en docenten vertelden over hun projecten en betrokkenheid bij Open Science. Er waren 25 nominaties van de UvA, VU, SIOS (student initiative open science) en HvA, waarvan vier projecten een Open Science Award ter waarde van 200 euro hebben ontvangen.

  De projectcategorieën bestonden uit:
  - Open access / Open data / Open materialen / Open software
  - Transparantie / Metascience / Preregistratie / Reproduceerbaarheid
  - Stakeholder involvement / Citizen science / Community Engagement
  - Open leermiddelen / Open onderwijs / Open online cursussen

  Jeugd in Ontwikkeling was de winnaar in de eerste categorie. Dank aan de redactieleden, VNOP, UvA Diamant Open Access Fonds en Openjournals.nl die het mogelijk maakten om het diamond acces wetenschappelijk tijdschrift op te zetten.

  De OSCAwards zijn dit jaar voor het eerst georganiseerd en zijn een initiatief van de Open Science Community Amsterdam (OSCA). OSCA is een samenwerkingsverband tussen de UvA, HvA en VU en het Studenten initiatief voor Open Science (SIOS). OSCA is onderdeel van het grotere Open Science Community Netwerk Nederland (OSC-NL). Het doel van de Open Science Communities is om een platform te creëren voor onderzoekers en studenten vanuit alle faculteiten om met elkaar in gesprek te gaan en om van elkaar te leren over Open Science werkwijzen. Meer weten? Ga naar https://openscience-amsterdam.com/.

  Lees meer over JiO won de eerste OSCAwards in de categorie Open access
 • Nieuw artikel: Invloed van Constructieve Conflicten tussen Ouders op Psychosociale Problemen en Emotionele Onveiligheid van Kinderen

  18-11-2022
  Een nieuw artikel van Jeugd in Ontwikkeling, het Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

  Uit de literatuur blijkt duidelijk dat ouderlijke conflicten de kans op problemen bij hun kinderen vergroten. Veel conflicten tussen ouders gaan samen met meer emotionele en gedragsproblemen, meer slaapproblemen en slechtere schoolprestaties bij hun kinderen. Bij onderzoek naar dit probleem is echter tot nu toe geen systematisch onderscheid gemaakt tussen de aard van de ouderlijke conflicten: zijn de interacties tussen de ouders bij het conflict destructief of juist constructief en gericht op de oplossing van het conflict? “Invloed van constructieve conflicten tussen ouders op psychosociale problemen en emotionele onveiligheid van kinderen” van Huurman en collega’s biedt een beschrijvend overzicht van studies gericht op het verband tussen constructief conflict tussen ouders en psychosociale problemen en emotionele onzekerheid van hun kinderen. De auteurs vonden geen positieve verbanden tussen enerzijds constructief conflict en anderzijds psychosociale problemen of emotionele onveiligheid. Met betrekking tot emotionele onveiligheid lijkt constructief conflict bovendien beschermend te werken; de auteurs vonden een negatief verband tussen beide concepten, waarbij meer constructieve conflictaanpak samengaat met minder emotionele onveiligheid. Met de nodige voorzichtigheid suggereren deze bevindingen goed nieuws: conflicten tussen ouders hoeven niet bij te dragen aan ervaren emotionele onveiligheid en toename van problemen bij hun kinderen, mits gericht op het toewerken naar een positieve en productieve oplossing van het conflict. Gelukkig zijn er al interventies beschikbaar, bijvoorbeeld voor ouders die gaan scheiden, die gebruik maken van dit principe, zoals ‘Kinderen uit de Knel’ en ‘Ouderschap Na Scheiding’.

  Lees dit en andere artikelen gratis op de site van JiO: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/11765.

  Lees meer over Nieuw artikel: Invloed van Constructieve Conflicten tussen Ouders op Psychosociale Problemen en Emotionele Onveiligheid van Kinderen
 • Nieuw artikel: Ingrediënten van effectieve ouderbegeleiding bij gedragsproblemen van jonge kinderen

  28-10-2022

  Een nieuw artikel van Jeugd in Ontwikkeling, het Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

  ‘Ingrediënten van effectieve ouderbegeleiding bij gedragsproblemen van jonge kinderen’ van Patty Leijten kaart een dilemma aan: ouders die een belangrijke rol spelen in de instandhouding en verdere ontwikkeling van gedragsproblemen worden vaak begeleiding geadviseerd, maar beschikbare programma’s die aantoonbaar effectief zijn hebben als nadeel dat ze vaak duur zijn, door professionals als rigide worden ervaren omdat ze in hun geheel moeten worden uitgevoerd en soms alleen in groepsvorm kunnen worden aangeboden. Voor professionals is het dan moeilijk kiezen als in hun werksetting alleen ruimte is om onderdelen van programma’s aan te bieden.
              Het artikel van Leijten geeft een eerste, voorlopig antwoord op dat dilemma. Het bevat tal van details over het hoe en waarom van de werkzaamheid van de verschillende bestanddelen. Ook toont het enkele opvallende bevindingen. Zo lijkt de toegevoegde waarde van sommige elementen van ouderbegeleiding (bijvoorbeeld het versterken van de ouder-kindrelatie) af te hangen van de ernst van gedragsproblemen; is minder begeleiding (in termen van inhoud en aantal sessies) soms beter dan meer begeleiding en blijken online programma’s een goed alternatief voor traditionele programma’s, mits ouders goed worden begeleid.

   

  Lees dit en andere artikelen gratis op de site van JiO: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/11691.

  Lees meer over Nieuw artikel: Ingrediënten van effectieve ouderbegeleiding bij gedragsproblemen van jonge kinderen
 • De officiële start van Jeugd in Ontwikkeling

  04-03-2022

  Het is zover! De eerste drie artikelen van het wetenschappelijk tijdschrift Jeugd in Ontwikkeling zijn gepubliceerd!
  Lees over wat jongeren in jeugdzorg hebben aan jongerenwerk (Sonneveld et al., 2021), over hoe gesprekken met kinderen de ontwikkeling van een vijandige interpretatiestijl helpen voorkomen (Van Dijk et al., 2022) en over de evaluatie van het programma: ‘Samen sterker Terug Op Pad’ (STOP4-7) (De Mooij et al., 2022). De artikelen zijn te vinden op: https://jeugdinontwikkeling.nl/.

  Jeugd in Ontwikkeling is een tijdschrift over pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0-23 jarigen. Het tijdschrift geeft onderzoekers en professionals in opvoedingsondersteuning, jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering, jeugd-ggz, (speciaal) onderwijs en jongerenwerk toegang tot wetenschappelijke kennis. Op de hoogte blijven? Ga naar de aanmeldpagina op de site en ontvang een alert als het volgende artikel van dit rolling journal verschijnt.

  #Jeugd in Ontwikkeling is een diamond open access tijdschrift. Wetenschappelijke kennis is op deze manier vrij beschikbaar: het publiceren en het downloaden van artikelen is gratis.

  Als redactie zijn we trots op het nieuwe tijdschrift. Dank aan het #UvAopenaccessfonds en de Vereniging Nederlandse OntwikkelingsPsychologie (#VNOP) voor het mogelijk maken van het tijdschrift.

  Wilt u een artikel indienen? Op https://jeugdinontwikkeling.nl/about/submissions zijn de richtlijnen te vinden.

  Volg ons op Linkedin (https://www.linkedin.com/company/joi-wetenschap/) of op Twitter (https://twitter.com/JiO_wetenschap)

  Lees meer over De officiële start van Jeugd in Ontwikkeling
 • Nieuw artikel: ‘Was Het Wel Expres?’ van Van Dijk et al.

  16-02-2022

  Er is een nieuw artikel verschenen bij Jeugd in Ontwikkeling (wetenschappelijk tijdschrift over pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0-23 jarigen).

  Het artikel ‘Was Het Wel Expres? De Invloed van Ouder-Kindgesprekken over Sociale Conflictsituaties op Vijandige Interpretaties door Jonge Kinderen’ van Van Dijk, A., Poorthuis, A. M. G., Thomaes, S., & de Castro, B. O. gaat over hoe gesprekken met kinderen de ontwikkeling van een vijandige interpretatiestijl helpen voorkomen.

  Lees meer over Nieuw artikel: ‘Was Het Wel Expres?’ van Van Dijk et al.