Nieuw onderzoeksartikel: ‘Jeugdbescherming op maat: Een pilotonderzoek naar ARIJ-Needs’ van Anne Bijlsma, Mark Assink en Claudia van der Put.

06-12-2023

Lees gratis het volledige onderzoeksartikel: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/13107

Om professionals te ondersteunen in het signaleren van veranderbare risicofactoren is aansluitend op het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ-Risk) een behoeftetaxatie-instrument ontwikkeld (ARIJ-Needs). Behoeftetaxatie is een essentiële stap in het diagnostisch proces, omdat daarmee aanknopingspunten voor behandeling inzichtelijk worden. Het kwalitatieve pilotonderzoek van Bijlsma et al. bestudeert de klinische waarde en bruikbaarheid van de ARIJ-Needs. De eerste, voorzichtige bevindingen laten zien dat het instrument bijdraagt aan kennis van professionals over het beschikbare aanbod van behandelingen en interventies, en inzichtelijk maakt welke (wetenschappelijk onderbouwde) interventies aangrijpen op de veranderbare risicofactoren die professionals selecteren in hun behoeftetaxatie. Daarmee lijkt het instrument bij te dragen aan een ‘verbreding van de horizon’ van professionals. Omdat dit een pilotonderzoek betreft is aanvullend onderzoek nodig om grondiger vast te stellen of implementatie van ARIJ-Needs leidt tot betere besluitvorming in de praktijk, én of kindermishandeling daarmee werkelijk afneemt.

Lees gratis het volledige onderzoeksartikel en andere wetenschappelijke artikelen op jeugdinontwikkeling.nl. Jeugd in Ontwikkeling is het enige Nederlandstalig, open access, peer reviewed, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen.

U ontvangt deze e-mail omdat u een account heeft aangemaakt op onze website. Als u geen updates meer wilt ontvangen, ga dan naar onze website, log in en pas uw voorkeuren aan.