Jeugdbescherming op maat: Een pilotonderzoek naar ARIJ-Needs

Auteurs

  • Anne Bijlsma Universiteit van Amsterdam
  • Mark Assink Universiteit van Amsterdam
  • Claudia van der Put Universiteit van Amsterdam

DOI:

https://doi.org/10.54447/JiO.13107

Trefwoorden:

Jeugdbescherming, ARIJ-Needs, Zorgbehoeften, Interventiekeuze

Samenvatting

Recentelijk is ARIJ-Needs ontwikkeld om professionals te ondersteunen in zowel behoeftetaxatie als besluitvorming over passende zorg voor gezinnen met risico’s op (herhaling van) kindermishandeling. De huidige studie betrof een kwalitatief onderzoek naar de klinische waarde en bruikbaarheid van ARIJ-Needs. Hiervoor werden professionals (N = 15) geïnterviewd waarbij een fictieve gezinscasus werd voorgelegd om verschillen te onderzoeken tussen ongestructureerde klinische behoeftetaxatie zonder gebruik van ARIJ-Needs en gestructureerde behoeftetaxatie met gebruik van ARIJ-Needs. Volgens de resultaten signaleren professionals significant meer zorgbehoeften als zij ARIJ-Needs gebruiken dan wanneer zij zorgbehoeften taxeren volgens hun klinisch en ongestructureerde oordeel zonder gebruik van ARIJ-Needs. Ook blijken professionals meer opvoedings- en ouderfactoren te signaleren bij gebruik van ARIJ-Needs, wat sterke voorspellers zijn voor kindermishandeling en daarmee belangrijke aanknopingspunten voor behandeling. De zorgkeuzemodule van ARIJ-Needs werd beoordeeld als een ‘verbreding van de horizon’ in het voortdurend groeiende aanbod van zorg en interventies in de jeugdbeschermingspraktijk. In conclusie ondersteunen de resultaten in deze studie de klinische waarde en bruikbaarheid van ARIJ-Needs.

Abstract

The assessment instrument “ARIJ-Needs” has recently been developed to support practitioners in assessing treatment needs and selecting appropriate interventions for families at risk for child maltreatment. This qualitative study examined the clinical value and usability of the ARIJ-Needs assessment instrument. Practitioners (N = 15) were interviewed in which a case vignette was used to examine differences between unstructured clinical needs assessment without ARIJ-Needs and structured needs assessment with ARIJ-Needs. The results showed that practitioners identify significantly more treatment needs when they use ARIJ-Needs than when they assess health care needs according to their clinical and unstructured judgment. Professionals specifically identified more parent- and parenting factors when they use ARIJ-Needs, which are strong predictors of child abuse and therefore important treatment targets. The results also showed that ARIJ-Needs supports practitioners in selecting interventions from a vastly growing range of child welfare interventions that directly target the assessed factors. In conclusion, this study supports the clinical value and usability of the ARIJ-Needs assessment instrument.

Bijsluiter voor de praktijk

  1. Interventies voor kindermishandeling zijn slechts in beperkte mate effectief, wat kan komen doordat deze onvoldoende aansluiten bij de behandelbare risicofactoren in een gezin.
  2. ARIJ-Needs is een instrument dat professionals ondersteunt in het vaststellen van behandelbare risicofactoren en het kiezen van de juiste interventie(s) die aangrijpt op deze factoren.
  3. Wij onderzochten de praktische bruikbaarheid van ARIJ-Needs door 15 professionals te interviewen aan wie ook een fictieve gezinscasus werd voorgelegd.
  4. ARIJ-Needs blijkt professionals te kunnen ondersteunen in het signaleren van de meest belangrijke risicofactoren die aanknopingspunten zijn voor behandeling.
  5. Professionals gaven aan dat ARIJ-Needs nuttig en helpend is in het kiezen van de juiste interventies uit het voortdurend groeiende zorgaanbod.

 

---redactioneel---

Redactioneel

Om professionals te ondersteunen in het signaleren van veranderbare risicofactoren is aansluitend op het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ-Risk) een behoeftetaxatie-instrument ontwikkeld (ARIJ-Needs). Behoeftetaxatie is een essentiële stap in het diagnostisch proces, omdat daarmee aanknopingspunten voor behandeling inzichtelijk worden. Dit kwalitatieve pilotonderzoek bestudeert de klinische waarde en bruikbaarheid van de ARIJ-Needs. De eerste, voorzichtige bevindingen laten zien dat het instrument bijdraagt aan kennis van professionals over het beschikbare aanbod van behandelingen en interventies, en inzichtelijk maakt welke (wetenschappelijk onderbouwde) interventies aangrijpen op de veranderbare risicofactoren die professionals selecteren in hun behoeftetaxatie. Daarmee lijkt het instrument bij te dragen aan een ‘verbreding van de horizon’ van professionals. Omdat dit een pilotonderzoek betreft is aanvullend onderzoek nodig om grondiger vast te stellen of implementatie van ARIJ-Needs leidt tot betere besluitvorming in de praktijk, én of kindermishandeling daarmee werkelijk afneemt.

Downloads

Download data is not yet available.
Onderzoeksartikel-omslag

Downloads

Gepubliceerd

06-12-2023

Citeerhulp

Bijlsma, A., Assink, M., & van der Put, C. (2023). Jeugdbescherming op maat: Een pilotonderzoek naar ARIJ-Needs. Jeugd in Ontwikkeling, 1(1). https://doi.org/10.54447/JiO.13107

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel