Inzendingen

Ga naar inloggen of Registeer om een manuscript te kunnen inzenden.

Checklist ter voorbereiding van inzending

Als onderdeel van de inzendingsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun inzending voldoet aan de volgende richtlijnen. Inzendingen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.
 • In een apart document: titel, eventuele ondertitel, auteursgegevens (achternaam, voornaam, eventueel bijkomende initialen, titulatuur, affiliatie) en één correspondentieadres voor alle auteurs vermelden. Deze eerste pagina wordt niet meegestuurd naar de reviewers om blinde reviews mogelijk te maken.
 • In een tweede document: titel, eventuele ondertitel, Nederlandstalige samenvatting, Engelstalig abstract (nagekeken door een native speaker), trefwoorden/ keywords (max 5), bijsluiter voor de praktijk, het aantal woorden waaruit het totale artikel bestaat, de inhoud van het artikel, verklaring data en syntax (zie vragenlijst) en bij co-auteurs: de gespecificeerde bijdrage per auteur. Tot slot de literatuur.
 • Het tweede document is geanonimiseerd. Verwijder de namen (ook in de literatuurverwijzingen) van de auteur(s) in het manuscript, denk daarbij ook aan de metadata van het Word-document én zorg ervoor dat identificerende gegevens in het manuscript waar mogelijk gemaskeerd worden door de gegevens te vervangen door de tekst [GEMASKEERD VOOR REVIEW].
 • JiO hanteert strikte richtlijnen met betrekking tot maximum aantal woorden en lay-out, zie hiervoor de beschrijving van de verschillende typen artikelen.
 • Voor de opmaak van artikelen hanteert u de APA 7 richtlijnen. Manuscripten dienen te worden aangeleverd in Times New Roman, lettergrootte 12, regelafstand 1,5, zonder uitlijnen. Lever de tekst zo plat mogelijk aan. Alleen cursief, vet, super- en/of subschrift is toegestaan.
 • Bij het refereren aan bestaande literatuur hanteert u de APA 7 richtlijnen. Probeer het refereren te beperken tot noodzakelijke referenties. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct citeren van bronnen en het naleven van auteursrecht.
 • Lever afbeelding aan in een apart bestand (met een resolutie van minimaal 150dpi bij 13cm breedte). Geef in de tekst tussen vierkante haken aan waar de betreffende afbeelding moet komen te staan, bijvoorbeeld: [hier afb. 1]. Tabellen graag in de tekst.
 • Voorzie eventuele tabellen, schema’s, en figuren van een bijschrift, titel, en/of legenda. Tekst behorende bij een figuur onder de figuur plaatsen. Tekst behorende bij een tabel boven de tabel plaatsen. Maak in tabellen geen gebruik van dubbele spaties.
 • Wordt er een illustratie toegepast dan gelden de volgende beeldspecificaties: Resolutie 300 dpi, formaat minimaal 800 pixels x 600 pixels, in jpg of tiff.
 • De inzending is niet eerder gepubliceerd en is ook niet in overweging bij een ander tijdschrift.
 • Het ingezonden manuscript is een Microsoft Word-document.
 • Het document heeft de noodzakelijke kopjes en tussenkopjes.
 • Het artikel is opgesteld volgens de spellingsregels van het Groene Boekje. Zie voor de Woordenlijst: https://woordenlijst.org/. Volg bij stijlkeuzes de richtlijnen van de APA-regels, behalve bij de volgende uitzondering.
  Het tijdschrift volgt de Nederlandstalige regels waarbij je tot en met twintig, honderdtallen en duizendtallen uitschrijft tenzij het een exacte combinatie is (bijvoorbeeld: 8% en 20 november).

Richtlijnen voor auteurs

Bekijk hier de verschillende artikeltypen

Aanleveren manuscripten

Bij het aanleveren van manuscripten hanteert de redactie van Jeugd in Ontwikkeling strikte richtlijnen met betrekking tot schrijfstijl en vormgeving. Een artikel kan direct worden afgewezen wanneer een ingediend manuscript niet aan de gestelde vereisten voldoet. Wij vragen u nadrukkelijk deze richtlijnen aan te houden om het reviewproces te bespoedigen.

Artikelen kunnen zowel op niet eerder gepubliceerde data gebaseerd zijn, als een Nederlandstalige bewerking van een eerder verschenen Engelstalig artikel zijn. Indien het manuscript een Nederlandstalige bewerking van een eerder verschenen manuscript betreft, dient op de titelpagina verwezen te worden naar de oorspronkelijke publicatie

Een voorwaarde voor het aanbieden van een artikel aan Jeugd in Ontwikkeling is dat het artikel niet gelijktijdig ook aan een ander Nederlandstalig tijdschrift wordt aangeboden of door een ander Nederlandstalig tijdschrift is geaccepteerd voor plaatsing.

Voor het indienen van (Nederlandstalige vertalingen van) reeds gepubliceerde artikelen is voorafgaand aan indienen toestemming van de uitgever van het oorspronkelijke artikel nodig. Op de titelpagina van het artikel wordt verwezen naar het oorspronkelijke artikel.

Schrijfstijl

Het tijdschrift Jeugd in Ontwikkeling is bedoeld voor een breed publiek, en artikelen zijn bedoeld voor zowel wetenschappers als professionals in de praktijk. Houdt er bij het schrijven rekening mee dat uw manuscript begrijpelijk moet zijn voor beide typen publiek.

Empirische artikelen en reviewartikelen bevatten een samenvatting en een ‘bijsluiter’ waarin in 4 tot 5 punten de hoofdlijnen van het artikel worden opgesomd: wat is al bekend, wat is nieuw en wat is de relevantie (bijv. t.a.v. beleid, klinische praktijk, onderwijs, of toekomstig onderzoek).

Ethiek en consent

Ethische goedkeuring
Onderzoek met menselijke proefpersonen, menselijk materiaal, of menselijke data, moet uitgevoerd zijn in lijn met de Helsinki verklaring en moet zijn goedgekeurd door een ethische commissie. Een verklaring waarin dit is beschreven, inclusief de naam van de ethische commissie en het referentienummer waar van toepassing, moeten in alle manuscripten waarin dit soort onderzoek beschreven wordt opgenomen zijn. Als een studie vrijgesteld is van een ethische goedkeuring, moet dit aangegeven worden in het manuscript (inclusief de naam van de commissie die de vrijstelling heeft verleend). Verdere informatie en documentatie om dit te ondersteunen moet op aanvraag toegankelijk gemaakt worden voor de editor. Manuscripten kunnen worden afgewezen als de editor van mening is dat het onderzoek niet is uitgevoerd binnen het juiste ethische kader. In zeldzame gevallen kan de editor besluiten contact op te nemen met de ethische commissie voor nadere informatie.

Informed consent
Voor al het onderzoek met menselijke deelnemers is informed consent van de deelnemers (in het geval van kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud, van kind én hun ouders of rechtelijke voogd; voor kinderen onder de 12 jaar oud van de ouders of rechtelijke voogd) vereist en een verklaring hierover dient opgenomen te zijn in het manuscript. Wanneer er in een manuscript sprake is van onderzoek met kwetsbare groepen (bijvoorbeeld patiënten met een laag verstandelijk vermogen), er een mogelijk risico is op dwang (bijvoorbeeld gevangenen), of wanneer de toestemming mogelijk verkregen is zonder dat de deelnemer volledig geïnformeerd was, zal de editor een afweging maken over de gepastheid van de consent. Toestemming dient verkregen te worden voor het verzamelen van alle vormen van persoonlijk identificeerbare data, inclusief biomedische, klinische en biometrische data.

Onderzoeksethiek
Jeugd in Ontwikkeling verwacht van alle auteurs dat ze zich houden aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Dit omvat eerlijke beschrijvingen van auteur bijdragen, eerlijke behandeling van onderzoeksdeelnemers, eerlijke weergave van resultaten, expliciete vermelding van hoe het onderzoek is gefinancierd en vermelding van alle mogelijke belangen conflicten.

Auteurschap
Jeugd in Ontwikkeling vereist dat alle auteurs een substantiële bijdrage hebben geleverd aan het manuscript en dat niemand die een substantiële bijdrage heeft geleverd als auteur weggelaten is (bijv. als het werk (gedeeltelijk) is gebaseerd op het werk van een student, dan moet de student de mogelijkheid krijgen om als auteur opgenomen te worden). Auteur bijdragen en dankbetuigingen dienen in het manuscript aangegeven te worden volgens de Contributor Role Taxonomy (CRediT). Voor meer informatie over CRediT zie http://credit.niso.org. Alle auteurs moeten ingestemd hebben met de inhoud van het manuscript.

Open Science, preregistratie en data

Jeugd in Ontwikkeling vindt het belangrijk dat artikelen die gepubliceerd worden reproduceerbaar zijn. Auteurs worden daarom aangemoedigd om analyse codes (syntax, codeerschema’s voor kwalitatief onderzoek), output en stimulusmateriaal behorende bij de in het artikel gerapporteerde resultaten als bijlage bij het artikel toe te voegen of op een publiek toegankelijke repository te plaatsen. In lijn met de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit worden auteurs ook aangemoedigd om, mits dit binnen de geldende privacy regelgeving en informed consent mogelijk is, hun data (kwantitatief en/of kwalitatief) ge(pseudo)anonimiseerd als bijlage toe te voegen aan het artikel of in een publiek toegankelijke repository te plaatsen. Jeugd in Ontwikkeling onderkent dat het publiek delen van data niet altijd mogelijk is. Auteurs worden in die gevallen verzocht om in het artikel een verklaring op te nemen waarin beschreven staat hoe de gebruikte data opvraagbaar zijn.

Open peer-reviewproces

Ingestuurde manuscripten ondergaan een dubbelblind peer-reviewproces. Jeugd in Ontwikkeling streeft ernaar om ieder manuscript door minimaal twee reviewers te laten beoordelen.

Het artikel wordt in eerste instantie beoordeeld door de hoofdredacteur en redactiesecretaris op kwaliteit en relevantie voor de lezers van Jeugd in Ontwikkeling. Een artikel kan direct worden afgewezen wanneer het artikel van onvoldoende kwaliteit is, bijvoorbeeld wanneer de schrijfstijl ontoegankelijk is, er methodologische beperkingen zijn (zoals bijvoorbeeld te kleine groepsgroottes, onvoldoende inzichtelijke statistische analyses, gebrek aan een robuuste onderzoeksopzet etc.) en/of het onderwerp een commercieel doel dient (bijvoorbeeld reclame voor een opleiding, product, etc.). Tevens kan een artikel direct worden afgewezen wanneer er meerdere artikelen ingediend zijn (of recentelijk gepubliceerd zijn) die betrekking hebben op een soortgelijk onderwerp of wanneer er in het belang van de lezers voorrang wordt gegeven aan andere artikelen. Wanneer de kwaliteit en relevantie afdoende zijn, wordt het artikel door minimaal twee onafhankelijke beoordelaars beoordeeld. Dit kunnen redactieleden zijn en/of externe beoordelaars. Hiervan is minimaal één inhoudsdeskundig op het onderwerp van het artikel. Deze beoordelaars geven ieder het advies het artikel te accepteren, te herzien (met kleine of grote benodigde aanpassingen) of af te wijzen. Wanneer de adviezen van de beoordelaars overeenkomen, wordt dit advies overgenomen door de redactiesecretaris en de uitkomst aan de auteurs gestuurd. Wanneer de beoordelingen niet geheel (of geheel niet) overeen komen, wordt de beslissing het artikel te accepteren (al dan niet na noodzakelijke revisies) door de hoofdredacteur en redactiesecretaris gemaakt. Wanneer er revisies noodzakelijk geacht worden, dienen deze puntsgewijs geadresseerd te worden in een herziene versie van het artikel en beantwoord te worden in een brief aan de beoordelaars. De nieuwe versie van het artikel wordt doorgaans aan dezelfde beoordelaars voorgelegd voor een nieuwe beoordeling.

Open reviews
Jeugd in Ontwikkeling vindt dat transparantie ook in het reviewproces belangrijk is. Manuscripten ingestuurd bij Jeugd in Ontwikkeling worden daarom gereviewd in een open peer-reviewproces. Dit betekent dat indien het manuscript geaccepteerd wordt voor publicatie, de reviews en repliek van auteurs mee gepubliceerd worden met het manuscript. Als een geaccepteerd manuscript meerdere reviewronden doorlopen heeft, worden reviews en repliek van alle reviewronden openbaar gemaakt.

Reviews worden alleen openbaar gemaakt bij publicatie van het manuscript, reviews van afgewezen artikelen worden niet openbaar gemaakt.

Reviewers hebben de keuze om anoniem te reviewen of hun review met naam te ondertekenen. Als een reviewer anoniem wil blijven, wordt bij publicatie alleen de inhoud van de review openbaar gemaakt, niet de naam van de reviewer.

Criteria voor beoordeling

Ingezonden artikelen worden gelezen ter beoordeling voor plaatsing. Bij de beoordeling wordt expliciet gekeken naar volgende criteria:

 • Onderwerp: Het onderwerp is relevant voor het tijdschrift.
 • Inhoud: Het artikel bevat de noodzakelijke theoretische en empirische onderbouwing.
 • Methode: De methode (steekproef, design, etcetera) en analyses zijn adequaat om de onderzoekvragen te beantwoorden
 • Resultaten: Relevante resultaten zijn correct en bondig beschreven.
 • Discussie: De discussie bevat een heldere samenvatting en conclusie op basis van resultaten. Implicaties voor onderzoek en praktijk zijn helder en correct.
 • Opbouw: De noodzakelijke onderdelen staan in de juiste volgorde. Binnen ieder onderdeel is een heldere structuur.
 • Schrijfstijl: Het artikel is in correct Nederlands geschreven. De schrijfstijl is toegepast op het beoogde publiek (wetenschappers, professionals). Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor correcte spelling en grammatica.


Referenties
Er zijn verschillende systemen voor het beschrijven van literatuur. Jeugd in Ontwikkeling maakt gebruik van het APA-systeem versie 7, zoals gebruikelijk in de psychologie en de sociale wetenschappen. Een aantal richtlijnen om volgens APA 7 te refereren worden hieronder gegeven. Voor de volledige richtlijnen verwijzen we u graag door naar de APA website en APA manual.

 • Rangschik de literatuurlijst alfabetisch naar achternaam van de eerste auteur: negeer bij het alfabetiseren de voorvoegsels Van, De, Van der, ‘t, enzovoort. De voorvoegsels komen na de initialen.
 • Wanneer dezelfde achternaam vaker voorkomt, rangschik de publicaties dan naar voorletter(s). Wanneer u verschillende artikelen vermeldt met dezelfde auteur(s), ordent u de artikelen op jaartal van verschijnen, met de meest recente publicaties bovenaan.
 • Als een publicatie drie of meer auteurs heeft, geeft u in de lopende tekst alleen de eerste auteursnaam, gevolgd door “et al.” in alle citaties, ook de eerste keer dat u naar deze publicatie verwijst.
 • Voor publicaties t/m twintig auteurs geeft u in de referentielijst alle auteurs.
 • Voor publicaties met meer dan twintig auteurs geeft u de eerste 19 auteurs, gevolgd door een komma en drie punten (“, …”), gevolgd door de laatste auteur. Er mogen niet meer dan 20 auteursnamen in totaal in de referentie worden vermeld.

Hieronder volgen enkele voorbeelden voor de opmaak van een literatuurlijst, met daarin veelgebruikte brontypes. Voor een volledig overzicht van de opmaak wordt u verwezen naar de APA manual.


Referenties
American Psychological Association (2019). Publication manual of the American Psychological Association (7e druk). APA.
Bongardt, D. van de (2016, 1 Juni). Hoe kunnen nota bene je ouders je seksleven verbeteren? [Video] In Universiteit van Nederland. https://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-kunnen-nota-bene-je-ouders-je-seksleven-verbeteren
Leeuwen, K. van, Haan, A. D. de, & Soenens, B. (2020). Vaders vandaag. Kind en Adolescent, 41, 395-396. https://doi.org/10.1007/s12453-020-00250-8
Nederlandse Taalunie (2015). Het Groene Boekje. Woordenlijst Nederlandse taal. Van Dale.
Smits, L. (2020). De Nederlandse APA-regels: Gebaseerd op de zevende editie (2019) van de officiele APA Publication Manual. Scribbr. https://www.scribbr.nl/handleiding-apa-regels
Stevens, P. (2020). Geluk. In S. F. Flores (Red.), Van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal. Van Dale. https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/gelukt

 

Verschillende soorten artikelen

Jeugd in Ontwikkeling accepteert verschillende soorten artikelen. De artikelen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

Onderzoeksartikel

Beschrijving/doel: Reguliere onderzoeksartikelen zijn bedoeld om resultaten van wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek te beschrijven.

– Maximaal 5000 woorden, exclusief referenties, titel, noten, tabellen/figuren en Engelse samenvatting.

– Een onderzoeksartikel bestaat uit de volgende onderdelen: Titelpagina, Nederlandse samenvatting, Inleiding, Methode, Resultaten, Discussie, Engelse samenvatting en Referentielijst.

– Wanneer een onderzoeksartikel multi-methode, multi-sample (etc.) is, kan worden afgeweken van het maximum aantal woorden. Dit moet benoemd en onderbouwd worden bij het indienen van het manuscript.

–  Data en syntax-formulier

Literatuuroverzicht

Beschrijving/doel: Op grond van gegevens uit de empirische en/of theoretische literatuur geeft de auteur een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot een bepaald onderwerp. De literatuur wordt systematisch geselecteerd en geanalyseerd. Hierbij houden de auteurs de PRISMA richtlijnen aan, en auteurs nemen in een figuur een stroomschema op (www.prisma-statement.org).

– Maximaal 7500 woorden, exclusief referenties, titel, noten, tabellen/figuren en Engelse samenvatting.

– Bestaat uit de volgende onderdelen: Titelpagina, Nederlandse samenvatting, Inleiding, Methode, Resultaten, Discussie, Engelse samenvatting en Referentielijst.

– Een speciale versie van een meta-analyse/review betreft het overzicht van een onderzoekslijn.

Stand van zaken

Beschrijving/doel: Een overzicht bieden van een recente onderzoekslijn. Dit kan een onderzoekslijn zijn die binnen de eigen onderzoeksgroep werd geïnitieerd, een lijn die gepresenteerd is in een oratie of een bespreking van de stand van zaken op een bepaald onderwerp in de literatuur. Een ‘stand van zaken’-artikel start doorgaans met een prangende (soms zelfs controversiële) vraag, waarover vervolgens de meest up-to-date studies op een geïntegreerde manier worden besproken.

Een ‘stand van zaken’-artikel kan ook gaan over een nieuw theoretisch model, een vernieuwend concept, of een innovatieve methode die nieuwe antwoorden op oude onderzoeksvragen kan geven. Idealiter wordt er een duidelijk antwoord geformuleerd op de onderzoeksvraag en is er ook aandacht voor praktijkaanbevelingen.

– Maximaal 5000 woorden, exclusief referenties, titel, noten, tabellen/figuren en Engelse samenvatting.

– Een ‘stand van zaken’-artikel bestaat uit de volgende onderdelen: titelpagina, Nederlandse samenvatting, bijsluiter voor de praktijk, inleiding met onderzoeksvraag, bespreking van de onderzoekslijn of het nieuwe model, vernieuwende concept of de innovatieve methode, discussie, Engelse samenvatting en referentielijst.

– Sommige ‘stand van zaken’-artikelen worden op uitnodiging van de redactieraad ingediend. Indien u zelf een idee heeft voor een dergelijk artikel, kunt u een voorstel voorleggen (maximum 1 A4, ongeveer 500 woorden) aan de redactieraad: jeugdinontwikkeling@outlook.com. Na goedkeuring van het voorstel kan het ‘stand van zaken’-artikel vervolgens verder uitgewerkt en ingediend worden.

Oraties

Beschrijving/doel: Net als een ‘Stand van zaken’-artikel biedt een oratie een overzicht van een recente onderzoekslijn.

– Een oratie-artikel bestaat uit de volgende onderdelen: titelpagina, Nederlandse samenvatting, bijsluiter voor de praktijk, inleiding met onderzoeksvraag, bespreking van de onderzoekslijn of het nieuwe model, vernieuwende concept of de innovatieve methode, discussie, Engelse samenvatting en referentielijst.

– Oraties worden geplaatst op uitnodiging van de redactie. De orator wordt uitgenodigd om de uitgesproken oratie om te zetten naar een, meestal wat formelere, geschreven tekst. De aan te leveren oratietekst bevat een titelpagina met titel, auteursnaam en de universiteitsnaam en datum waarop de oratie is uitgesproken. De voorkeur wordt gegeven aan een tekstindeling met kopjes per behandeld sub-thema. Eventueel bij de oratie gebruikte slides kunnen (spaarzaam) worden opgenomen in de tekst met heldere uitleg. Referenties worden toegevoegd conform het format dat bij Jeugd in Ontwikkeling gebruikelijk is.

Beoordeling van oraties: De oratie wordt beoordeeld op begrijpelijkheid, volledigheid en taalgebruik. Aspecten die bij de beoordeling van andere inzendingen onder de verantwoordelijkheid van de redactie vallen, zoals innovatie, logische opbouw en wetenschappelijke juistheid van de uitspraken, vallen bij oraties onder de verantwoordelijkheid van de auteur.

Samenvatting proefschrift

Beschrijving/doel: PhD-studenten die hun proefschrift hebben afgerond (goedgekeurd door de leescommissie) vatten de resultaten van hun onderzoek samen. De nadruk ligt op de onderzochte onderzoeksvragen, resultaten en implicaties hiervan voor de praktijk. Voor uitgebreide methodologie en statistiek kan verwezen worden naar de artikelen/hoofdstukken in het proefschrift, tenzij de gebruikte methodologie relevant is voor de praktijk.

– Maximaal 1000 woorden, exclusief referenties en titel.

– Er kan 1 illustratie meegestuurd worden, bijvoorbeeld de voorkant van het proefschrift.

– De samenvatting is hoofdstuk overstijgend, dat wil zeggen dat er niet per hoofdstuk uit het proefschrift een samenvatting gegeven wordt. Er dient spaarzaam gebruik gemaakt te worden van subparagrafen. Naast de tekst bevat het ingezonden bestand een titelpagina, Nederlandse samenvatting, een Engelse samenvatting en een referentielijst.

– Samenvattingen van proefschriften ondergaan geen inhoudelijk peer-review. De redactie beoordeelt of de inzending past binnen de scope van het tijdschrift, of de inhoud duidelijk genoeg verwoord is en taalkundig aan de eisen voldoet.

De bijdrage dient voorzien te worden van een titel, en een URL naar het volledige proefschrift.

Casusbespreking

Beschrijving/doel: In deze rubriek worden korte praktijkgerichte bijdragen geplaatst. Gedacht wordt aan artikelen waarin een bepaalde handelwijze op het terrein van diagnostiek, advisering, begeleiding of behandeling wordt beschreven en beargumenteerd, aan de hand van een concrete casus. Ook de gevolgen of resultaten (zo mogelijk op wat langere termijn) dienen te worden aangegeven. In deze rubriek kunnen professionals hun ervaringen aangaande interessante of nieuwe aspecten van de pedagogische, psychologische en psychiatrische hulpverlening aan kinderen en adolescenten delen met collega's. De bedoeling is hierdoor de communicatie en discussie tussen hulpverleners te bevorderen.

– Maximaal 1500 woorden, exclusief referenties, titel, noten, tabel/figuur. Maximaal één tabel of figuur. Geen Nederlandse of Engelse samenvatting.

– Een casusbespreking bestaat uit Inleiding (typering en situering van de problematiek, vraagstelling of behandeling; het theoretisch referentiekader), Gevalsbeschrijving (gegevens over het kind en/of gezin,leeftijd, sekse, sociaal-economische achtergrond, reden van aanmelding, korte voorgeschiedenis, diagnostische gegevens; uiteraard zonder persoonsgegevens), Methode of behandeling (handelwijze wat betreft diagnostiek of behandeling, of wijze van besluitvorming, de redenen daarvoor), Resultaten (de resultaten van de gevolgde handelwijze, beschrijvend-kwalitatief en/of kwantitatief, zo mogelijk ook de resultaten op langere termijn), en Discussie (bespreking van de resultaten, conclusies, kritiek of suggesties, plaatsing in een breder kader). De auteur is ervoor verantwoordelijk dat de betrokkenen niet kunnen worden herkend, onder andere door naamsverandering, maar ook door het wijzigen van andere kleine, niet essentiële details.

Overige bijdragen

Beschrijving/doel: In de rubriek "Overige bijdragen" kunnen auteurs zaken of gebeurtenissen onder de aandacht brengen die opmerkelijk of interessant zijn voor de lezers van JiO. Bijdragen aan deze rubriek kunnen uiteenlopen van het verslag van een belangwekkend congres, tot het kenbaar maken van een bepaalde mening over een thema of onderwerp dat aansluit bij de wetenschap en praktijk rondom kinderen en adolescenten. Ook discussies worden daarbij niet uit de weg gegaan; deze rubriek leent zich bij uitstek voor het aangaan van een polemiek, aangezien hier meer ruimte wordt gegeven voor de persoonlijke ideeën en opvattingen van auteurs.

– Maximaal 1000 woorden, exclusief referenties en titel. Geen noten, tabellen/figuren. Geen Nederlandse of Engelse samenvatting.

– De bijdragen dienen voorzien te worden van een titel. Er dient spaarzaam gebruik te worden gemaakt van subparagrafen.

Privacy verklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen