Artikeltypen

Verschillende soorten artikelen

Jeugd in Ontwikkeling accepteert verschillende soorten artikelen. De artikelen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

Onderzoeksartikel

Beschrijving/doel: Reguliere onderzoeksartikelen zijn bedoeld om resultaten van wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek te beschrijven.

– Maximaal 5000 woorden, exclusief referenties, titel, noten, tabellen/figuren en Engelse samenvatting.

– Een onderzoeksartikel bestaat uit de volgende onderdelen: Titelpagina, Nederlandse samenvatting, Inleiding, Methode, Resultaten, Discussie, Engelse samenvatting en Referentielijst.

– Wanneer een onderzoeksartikel multi-methode, multi-sample (etc.) is, kan worden afgeweken van het maximum aantal woorden. Dit moet benoemd en onderbouwd worden bij het indienen van het manuscript.

–  Data en syntax-formulier

Literatuuroverzicht

Beschrijving/doel: Op grond van gegevens uit de empirische en/of theoretische literatuur geeft de auteur een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot een bepaald onderwerp. De literatuur wordt systematisch geselecteerd en geanalyseerd. Hierbij houden de auteurs de PRISMA richtlijnen aan, en auteurs nemen in een figuur een stroomschema op (www.prisma-statement.org).

– Maximaal 7500 woorden, exclusief referenties, titel, noten, tabellen/figuren en Engelse samenvatting.

– Bestaat uit de volgende onderdelen: Titelpagina, Nederlandse samenvatting, Inleiding, Methode, Resultaten, Discussie, Engelse samenvatting en Referentielijst.

– Een speciale versie van een meta-analyse/review betreft het overzicht van een onderzoekslijn.

Stand van zaken

Beschrijving/doel: Een overzicht bieden van een recente onderzoekslijn. Dit kan een onderzoekslijn zijn die binnen de eigen onderzoeksgroep werd geïnitieerd, een lijn die gepresenteerd is in een oratie of een bespreking van de stand van zaken op een bepaald onderwerp in de literatuur. Een ‘stand van zaken’-artikel start doorgaans met een prangende (soms zelfs controversiële) vraag, waarover vervolgens de meest up-to-date studies op een geïntegreerde manier worden besproken.

Een ‘stand van zaken’-artikel kan ook gaan over een nieuw theoretisch model, een vernieuwend concept, of een innovatieve methode die nieuwe antwoorden op oude onderzoeksvragen kan geven. Idealiter wordt er een duidelijk antwoord geformuleerd op de onderzoeksvraag en is er ook aandacht voor praktijkaanbevelingen.

– Maximaal 5000 woorden, exclusief referenties, titel, noten, tabellen/figuren en Engelse samenvatting.

– Een ‘stand van zaken’-artikel bestaat uit de volgende onderdelen: titelpagina, Nederlandse samenvatting, bijsluiter voor de praktijk, inleiding met onderzoeksvraag, bespreking van de onderzoekslijn of het nieuwe model, vernieuwende concept of de innovatieve methode, discussie, Engelse samenvatting en referentielijst.

– Sommige ‘stand van zaken’-artikelen worden op uitnodiging van de redactieraad ingediend. Indien u zelf een idee heeft voor een dergelijk artikel, kunt u een voorstel voorleggen (maximum 1 A4, ongeveer 500 woorden) aan de redactieraad: jeugdinontwikkeling@outlook.com. Na goedkeuring van het voorstel kan het ‘stand van zaken’-artikel vervolgens verder uitgewerkt en ingediend worden.

Oraties

Beschrijving/doel: Net als een ‘Stand van zaken’-artikel biedt een oratie een overzicht van een recente onderzoekslijn.

– Een oratie-artikel bestaat uit de volgende onderdelen: titelpagina, Nederlandse samenvatting, bijsluiter voor de praktijk, inleiding met onderzoeksvraag, bespreking van de onderzoekslijn of het nieuwe model, vernieuwende concept of de innovatieve methode, discussie, Engelse samenvatting en referentielijst.

– Oraties worden geplaatst op uitnodiging van de redactie. De orator wordt uitgenodigd om de uitgesproken oratie om te zetten naar een, meestal wat formelere, geschreven tekst. De aan te leveren oratietekst bevat een titelpagina met titel, auteursnaam en de universiteitsnaam en datum waarop de oratie is uitgesproken. De voorkeur wordt gegeven aan een tekstindeling met kopjes per behandeld sub-thema. Eventueel bij de oratie gebruikte slides kunnen (spaarzaam) worden opgenomen in de tekst met heldere uitleg. Referenties worden toegevoegd conform het format dat bij Jeugd in Ontwikkeling gebruikelijk is.

Beoordeling van oraties: De oratie wordt beoordeeld op begrijpelijkheid, volledigheid en taalgebruik. Aspecten die bij de beoordeling van andere inzendingen onder de verantwoordelijkheid van de redactie vallen, zoals innovatie, logische opbouw en wetenschappelijke juistheid van de uitspraken, vallen bij oraties onder de verantwoordelijkheid van de auteur.

Samenvatting proefschrift

Beschrijving/doel: PhD-studenten die hun proefschrift hebben afgerond (goedgekeurd door de leescommissie) vatten de resultaten van hun onderzoek samen. De nadruk ligt op de onderzochte onderzoeksvragen, resultaten en implicaties hiervan voor de praktijk. Voor uitgebreide methodologie en statistiek kan verwezen worden naar de artikelen/hoofdstukken in het proefschrift, tenzij de gebruikte methodologie relevant is voor de praktijk.

– Maximaal 1000 woorden, exclusief referenties en titel.

– Er kan 1 illustratie meegestuurd worden, bijvoorbeeld de voorkant van het proefschrift.

– De samenvatting is hoofdstuk overstijgend, dat wil zeggen dat er niet per hoofdstuk uit het proefschrift een samenvatting gegeven wordt. Er dient spaarzaam gebruik gemaakt te worden van subparagrafen. Naast de tekst bevat het ingezonden bestand een titelpagina, Nederlandse samenvatting, een Engelse samenvatting en een referentielijst.

– Samenvattingen van proefschriften ondergaan geen inhoudelijk peer-review. De redactie beoordeelt of de inzending past binnen de scope van het tijdschrift, of de inhoud duidelijk genoeg verwoord is en taalkundig aan de eisen voldoet.

– Bij de samenvatting ontvangen we graag een kernboodschap (max. 100 woorden) die in het systeem bij 'samenvatting' ingediend kan worden.

De bijdrage dient voorzien te worden van een titel, en een URL naar het volledige proefschrift.

Casusbespreking

Beschrijving/doel: In deze rubriek worden korte praktijkgerichte bijdragen geplaatst. Gedacht wordt aan artikelen waarin een bepaalde handelwijze op het terrein van diagnostiek, advisering, begeleiding of behandeling wordt beschreven en beargumenteerd, aan de hand van een concrete casus. Ook de gevolgen of resultaten (zo mogelijk op wat langere termijn) dienen te worden aangegeven. In deze rubriek kunnen professionals hun ervaringen aangaande interessante of nieuwe aspecten van de pedagogische, psychologische en psychiatrische hulpverlening aan kinderen en adolescenten delen met collega's. De bedoeling is hierdoor de communicatie en discussie tussen hulpverleners te bevorderen.

– Maximaal 1500 woorden, exclusief referenties, titel, noten, tabel/figuur. Maximaal één tabel of figuur. Geen Nederlandse of Engelse samenvatting.

– Een casusbespreking bestaat uit Inleiding (typering en situering van de problematiek, vraagstelling of behandeling; het theoretisch referentiekader), Gevalsbeschrijving (gegevens over het kind en/of gezin,leeftijd, sekse, sociaal-economische achtergrond, reden van aanmelding, korte voorgeschiedenis, diagnostische gegevens; uiteraard zonder persoonsgegevens), Methode of behandeling (handelwijze wat betreft diagnostiek of behandeling, of wijze van besluitvorming, de redenen daarvoor), Resultaten (de resultaten van de gevolgde handelwijze, beschrijvend-kwalitatief en/of kwantitatief, zo mogelijk ook de resultaten op langere termijn), en Discussie (bespreking van de resultaten, conclusies, kritiek of suggesties, plaatsing in een breder kader). De auteur is ervoor verantwoordelijk dat de betrokkenen niet kunnen worden herkend, onder andere door naamsverandering, maar ook door het wijzigen van andere kleine, niet essentiële details.

Overige bijdragen

Beschrijving/doel: In de rubriek "Overige bijdragen" kunnen auteurs zaken of gebeurtenissen onder de aandacht brengen die opmerkelijk of interessant zijn voor de lezers van JiO. Bijdragen aan deze rubriek kunnen uiteenlopen van het verslag van een belangwekkend congres, tot het kenbaar maken van een bepaalde mening over een thema of onderwerp dat aansluit bij de wetenschap en praktijk rondom kinderen en adolescenten. Ook discussies worden daarbij niet uit de weg gegaan; deze rubriek leent zich bij uitstek voor het aangaan van een polemiek, aangezien hier meer ruimte wordt gegeven voor de persoonlijke ideeën en opvattingen van auteurs.

– Maximaal 1000 woorden, exclusief referenties en titel. Geen noten, tabellen/figuren. Geen Nederlandse of Engelse samenvatting.

– De bijdragen dienen voorzien te worden van een titel. Er dient spaarzaam gebruik te worden gemaakt van subparagrafen.