Stevig als een rots, flexibel als water? Effectiviteit van een schoolinterventie gericht op het intrapersoonlijk en interpersoonlijk domein

Auteurs

  • Esther Mertens Universiteit Leiden
  • Maja Dekovic Universiteit Utrecht
  • Monique van Londen Universiteit Utrecht
  • Ellen Reitz Universiteit Utrecht

DOI:

https://doi.org/10.54447/JiO.13371

Trefwoorden:

Schoolinterventie, Rots en Water, Intrapersoonlijk domein, Interpersoonlijk domein, Vmbo-leerlingen

Samenvatting

De huidige studie had als doel om te onderzoeken of 1) de schoolinterventie Rots en Water (R&W) effectief was in het verbeteren van competenties en voorkomen van problemen in het intra- en interpersoonlijk domein van leerlingen op het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), en of 2) interventie-effecten veranderden naarmate er meer mensen betrokken waren bij de interventie (kernteam van leerkrachten, het hele schoolteam, het hele schoolteam en ouders). We hebben een gerandomiseerde gecontroleerde studie uitgevoerd onder brugklassers (N = 1299; Mleeftijd = 12,38; 54 % jongens) die vier keer digitale vragenlijsten hebben ingevuld. De resultaten lieten zien dat R&W een aantal interventie-specifieke uitkomsten (zelfcontrole en emotionele zelfregulatie), uitkomsten in het intrapersoonlijk domein (psychologisch welzijn, seksuele autonomie en internaliserend gedrag) en in het interpersoonlijk domein (agressie) verbeterde, maar uitsluitend wanneer een kernteam van leerkrachten betrokken was bij de implementatie van de interventie. De (gematigde) interventie-effecten waren het grootste in het eerste jaar van de tweejarige interventie. Deze resultaten laten zien dat R&W positieve effecten kan bewerkstelligen bij vmbo-leerlingen wanneer deze geïmplementeerd wordt door een kernteam. Het lijkt dus waardevol voor scholen om te investeren in interventies met een leerstijl die aansluit bij die van de doelgroep, met een hoge kwaliteit van implementatie en een beperkt aantal betrokken personen.

Abstract

The aim of the present study was to examine 1) the effectiveness of the school-based intervention Rock and Water (R&W) in stimulating competencies and preventing problems in the intra- and interpersonal domains of prevocational students, and 2) whether intervention effects changed as more people were involved in the intervention (core team of teachers, whole school, and whole school and parents). We have conducted a Randomized Controlled Trial among 7th Grade students (N = 1299, Mage = 12.38, 54% boys) who completed four digital questionnaires. The results showed that R&W improved some intervention specific outcomes (self-control and emotional self-regulation), outcomes in the intrapersonal domain (psychological wellbeing, sexual autonomy, and internalizing behavior) and in the interpersonal domain (aggression), but only when solely a core team of teachers was involved in the implementation of the intervention. The (moderate) intervention effects were strongest in the first year of the two-year intervention. These results show that R&W can establish positive effects among prevocational students when implemented by a core team. Thus, it appears worthwhile for schools to invest in interventions that fit with the learning style of the target group, with a high level of implementation quality and involving a limited number of people.

Bijsluiter voor de praktijk

1. Vmbo-leerlingen rapporteren meer problemen in het intra- en interpersoonlijk domein dan havo- en vwo-leerlingen.
2. Wij onderzochten: 1) de effectiviteit van de schoolinterventie Rots en Water voor het stimuleren van het intra- en interpersoonlijk domein bij vmbo-leerlingen en 2) of de effectiviteit veranderde naarmate verschillende mensen betrokken waren bij de interventie (kernteam leerkrachten, hele schoolteam, hele schoolteam en ouders).
3. De interventie liet gematigde positieve effecten zien, met name op uitkomsten in het intrapersoonlijk domein, wanneer alleen een kernteam van leerkrachten betrokken was bij de uitvoering van de interventie.
4. Interventie-effecten waren het grootste in het eerste jaar van de interventie.
5. Het lijkt waardevol om te investeren in goede training voor en kwalitatief hoogstaande implementatie door een kernteam.

---redactioneel---

Redactioneel

Rots & Water is een interventie met een activerende lesmethode gericht op het stimuleren van het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) die veel wordt gebruikt in het onderwijs (PO en VO) maar waar nog weinig onderzoek naar is gedaan. Dit onderzoek van Mertens e.a. onder jonge vmbo’ers laat zien dat Rots & Water voor deze groep gematigde positieve effecten heeft, met name op uitkomsten in het intrapersoonlijk domein. Dit is alleen het geval als een kernteam van (goed getrainde) docenten Rots & Water uitvoerden. Als scholen investeren in interventies, lijkt het daarom verstandig te kiezen voor interventies met een leerstijl die aansluit bij die van de doelgroep, en te zorgen voor een hoge kwaliteit van implementatie en een beperkt aantal betrokken personen.

Downloads

Download data is not yet available.
Onderzoeksartikel

Downloads

Gepubliceerd

22-11-2023

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel

Citeerhulp

Mertens, E., Dekovic, M., van Londen, M., & Reitz, E. (2023). Stevig als een rots, flexibel als water? Effectiviteit van een schoolinterventie gericht op het intrapersoonlijk en interpersoonlijk domein. Jeugd in Ontwikkeling , 1(1). https://doi.org/10.54447/JiO.13371