Internationale dag van het gezin en Week van de Opvoeding (WvdO) in België

14-05-2024

Beste lezer,
 
Jeugd in Ontwikkeling draagt als Open Access tijdschrift graag bij aan actuele en terugkerende thema’s. Dat doen we onder meer door ons lezerspubliek te wijzen op in ons blad verschenen artikelen die daarop betrekking hebben.
 
Deze week is het (in België) de Week van de Opvoeding (WvdO). In een jaarlijkse campagne wil de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten opvoeding en ouderschap zichtbaar en bespreekbaar maken. Bij Jeugd in Ontwikkeling verschenen afgelopen jaren diverse onderzoeken die reflecteren op opvoedtechnieken. Hieronder vindt u de samenvattingen van en (gratis) links naar deze artikelen. Wij wensen u veel leesplezier!
 
Professionele pedagogische en hulpverleningsrelaties vragen meer dan een warm hart
Oratie van Helma Koomen
In deze bewerking van de oratie die Helma Koomen uitsprak bij de aanvaarding van de Kohnstammleerstoel aan de UvA in juni 2022 schetst zij een helder beeld van de inmiddels in het onderwijsveld welbekende gehechtheidsbenadering van de leerling-leerkrachtrelatie. De kracht daarvan zit hem in het gedifferentieerde beeld van deze relatie in termen van nabijheid, conflict en afhankelijkheid en de theoretische fundering die hij biedt voor de ontwikkeling van assessment en interventies. Koomen betoogt dat deze uitwerking succesvol kan worden toegepast op relaties in andere professionele settings en daarbij voordelen heeft ten opzichte van andere benaderingen, zoals de ‘therapeutische alliantie’.
 
Was Het Wel Expres?: De Invloed van Ouder-Kindgesprekken over Sociale Conflictsituaties op Vijandige Interpretaties door Jonge Kinderen
Onderzoeksartikel van Anouk van Dijk, Astrid M. G. Poorthuis, Sander Thomaes, Bram Orobio de Castro
Kinderen die geneigd zijn de intenties van anderen als vijandig te interpreteren, hebben een grotere kans om agressieve gedragsproblemen te ontwikkelen. Daarom is het belangrijk de vroege ontwikkeling van een vijandige interpretatiestijl beter te begrijpen. In dit artikel wordt onderzochten of de gesprekken die ouders met hun kinderen voeren over het gedrag van leeftijdsgenootjes hierop van invloed is. Uit deze studie bleek dat kinderen wiens ouders vijandige interpretaties ontkrachtten of sociale normen benadrukten op de nameting een minder vijandige interpretatiestijl hadden dan kinderen uit de controleconditie. Samenvattend suggereren deze resultaten dat ouders hun kinderen via gesprekken kunnen helpen om met een minder vijandige blik naar leeftijdsgenoten te kijken.
 
Ingrediënten van Effectieve Ouderbegeleiding bij Gedragsproblemen van Jonge Kinderen
Stand van Zaken-artikel van Patty Leijten
Omdat ouders een belangrijke rol spelen in de instandhouding en verdere ontwikkeling van gedragsproblemen, wordt voor de preventie en behandeling van gedragsproblemen ouderbegeleiding geadviseerd, met name bij jonge kinderen. Beschikbare programma’s die aantoonbaar effectief zijn hebben echter als nadeel dat ze vaak duur zijn, door professionals als rigide worden ervaren omdat ze in hun geheel moeten worden uitgevoerd en soms alleen in groepsvorm kunnen worden aangeboden. Voor professionals is het dan moeilijk kiezen als in hun werksetting alleen ruimte is om onderdelen van effectieve programma’s aan te bieden. Dit artikel geeft een eerste, voorlopig antwoord op dat dilemma. Het geeft een overzicht van afzonderlijke, effectieve bestanddelen van ouderbegeleiding waarvan verwacht wordt dat ze een unieke bijdrage leveren aan het verminderen van de gedragsproblemen van kinderen. 
 
 
 
Jeugd in Ontwikkeling is een Diamond Open Access tijdschrift: gratis voor lezers én auteurs.