Richtlijnen voor indienen

Aanleveren manuscripten

Bij het aanleveren van manuscripten hanteert de redactie van Jeugd in Ontwikkeling strikte richtlijnen met betrekking tot schrijfstijl en vormgeving. Een artikel kan direct worden afgewezen wanneer een ingediend manuscript niet aan de gestelde vereisten voldoet. Wij vragen u nadrukkelijk deze richtlijnen aan te houden om het reviewproces te bespoedigen.

Artikelen kunnen zowel op niet eerder gepubliceerde data gebaseerd zijn, als een Nederlandstalige bewerking van een eerder verschenen Engelstalig artikel zijn. Indien het manuscript een Nederlandstalige bewerking van een eerder verschenen manuscript betreft, dient op de titelpagina verwezen te worden naar de oorspronkelijke publicatie

Een voorwaarde voor het aanbieden van een artikel aan Jeugd in Ontwikkeling is dat het artikel niet gelijktijdig ook aan een ander Nederlandstalig tijdschrift wordt aangeboden of door een ander Nederlandstalig tijdschrift is geaccepteerd voor plaatsing.

Voor het indienen van (Nederlandstalige vertalingen van) reeds gepubliceerde artikelen is voorafgaand aan indienen toestemming van de uitgever van het oorspronkelijke artikel nodig. Op de titelpagina van het artikel wordt verwezen naar het oorspronkelijke artikel.

Vormeisen

Bij het inleveren:

 • In een apart document: titel, eventuele ondertitel, auteursgegevens (achternaam, voornaam, eventueel bijkomende initialen, titulatuur, affiliatie) en één correspondentieadres voor alle auteurs vermelden. Deze eerste pagina wordt niet meegestuurd naar de reviewers om blinde reviews mogelijk te maken.
 • In een tweede document: titel, eventuele ondertitel, Nederlandstalige samenvatting, Engelstalig abstract (nagekeken door een native speaker), trefwoorden/ keywords (max 5), bijsluiter voor de praktijk, het aantal woorden waaruit het totale artikel bestaat, de inhoud van het artikel, verklaring data en syntax (zie vragenlijst) en bij co-auteurs: de gespecificeerde bijdrage per auteur. Tot slot de literatuur.
 • Dit tweede document is geanonimiseerd. Verwijder de namen (ook in de literatuurverwijzingen) van de auteur(s) in het manuscript, denk daarbij ook aan de metadata van het Word-document én zorg ervoor dat identificerende gegevens in het manuscript waar mogelijk gemaskeerd worden door de gegevens te vervangen door de tekst [GEMASKEERD VOOR REVIEW].

Het document zelf:

 • Voor de opmaak van artikelen hanteert u de APA 7 richtlijnen. Manuscripten dienen te worden aangeleverd in Times New Roman, lettergrootte 12, regelafstand 1,5, zonder uitlijnen. Lever de tekst zo plat mogelijk aan. Alleen cursief, vet, super- en/of subschrift is toegestaan.
 • Bij het refereren aan bestaande literatuur hanteert u de APA 7 richtlijnen. Probeer het refereren te beperken tot noodzakelijke referenties. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct citeren van bronnen en het naleven van auteursrecht.
 • Lever afbeeldingen aan in een apart bestand (met een resolutie van minimaal 150dpi bij 13cm breedte). Geef in de tekst tussen vierkante haken aan waar de betreffende afbeelding moet komen te staan, bijvoorbeeld: [hier afb. 1]. Tabellen graag in de tekst.
 • Voorzie eventuele tabellen, schema’s, en figuren van een bijschrift, titel, en/of legenda. Tekst behorende bij een figuur onder de figuur plaatsen. Tekst behorende bij een tabel boven de tabel plaatsen. Maak in tabellen geen gebruik van dubbele spaties.
 • Wordt er een illustratie toegepast dan gelden de volgende beeldspecificaties: Resolutie 300 dpi, formaat minimaal 800 pixels x 600 pixels, in jpg of tiff.
 • Het ingezonden manuscript is een Microsoft Word-document.
 • Het document heeft de noodzakelijke kopjes en tussenkopjes.
 • Het artikel is opgesteld volgens de spellingsregels van het Groene Boekje. Zie voor de Woordenlijst: https://woordenlijst.org/. Volg bij stijlkeuzes de richtlijnen van de APA-regels, behalve bij de volgende uitzondering.
  Het tijdschrift volgt de Nederlandstalige regels waarbij je tot en met twintig, honderdtallen en duizendtallen uitschrijft tenzij het een exacte combinatie is (bijvoorbeeld: 8% en 20 november).

Schrijfstijl

Het tijdschrift Jeugd in Ontwikkeling is bedoeld voor een breed publiek, en artikelen zijn bedoeld voor zowel wetenschappers als professionals in de praktijk. Houdt er bij het schrijven rekening mee dat uw manuscript begrijpelijk moet zijn voor beide typen publiek.

Empirische artikelen en reviewartikelen bevatten een samenvatting en een ‘bijsluiter’ waarin in 4 tot 5 punten de hoofdlijnen van het artikel worden opgesomd: wat is al bekend, wat is nieuw en wat is de relevantie (bijv. t.a.v. beleid, klinische praktijk, onderwijs, of toekomstig onderzoek).

Ethiek en consent

Ethische goedkeuring
Onderzoek met menselijke proefpersonen, menselijk materiaal, of menselijke data, moet uitgevoerd zijn in lijn met de Helsinki verklaring en moet zijn goedgekeurd door een ethische commissie. Een verklaring waarin dit is beschreven, inclusief de naam van de ethische commissie en het referentienummer waar van toepassing, moeten in alle manuscripten waarin dit soort onderzoek beschreven wordt opgenomen zijn. Als een studie vrijgesteld is van een ethische goedkeuring, moet dit aangegeven worden in het manuscript (inclusief de naam van de commissie die de vrijstelling heeft verleend). Verdere informatie en documentatie om dit te ondersteunen moet op aanvraag toegankelijk gemaakt worden voor de editor. Manuscripten kunnen worden afgewezen als de editor van mening is dat het onderzoek niet is uitgevoerd binnen het juiste ethische kader. In zeldzame gevallen kan de editor besluiten contact op te nemen met de ethische commissie voor nadere informatie.

Informed consent
Voor al het onderzoek met menselijke deelnemers is informed consent van de deelnemers (in het geval van kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud, van kind én hun ouders of rechtelijke voogd; voor kinderen onder de 12 jaar oud van de ouders of rechtelijke voogd) vereist en een verklaring hierover dient opgenomen te zijn in het manuscript. Wanneer er in een manuscript sprake is van onderzoek met kwetsbare groepen (bijvoorbeeld patiënten met een laag verstandelijk vermogen), er een mogelijk risico is op dwang (bijvoorbeeld gevangenen), of wanneer de toestemming mogelijk verkregen is zonder dat de deelnemer volledig geïnformeerd was, zal de editor een afweging maken over de gepastheid van de consent. Toestemming dient verkregen te worden voor het verzamelen van alle vormen van persoonlijk identificeerbare data, inclusief biomedische, klinische en biometrische data.

Onderzoeksethiek
Jeugd in Ontwikkeling verwacht van alle auteurs dat ze zich houden aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Dit omvat eerlijke beschrijvingen van auteur bijdragen, eerlijke behandeling van onderzoeksdeelnemers, eerlijke weergave van resultaten, expliciete vermelding van hoe het onderzoek is gefinancierd en vermelding van alle mogelijke belangen conflicten.

Auteurschap
Jeugd in Ontwikkeling vereist dat alle auteurs een substantiële bijdrage hebben geleverd aan het manuscript en dat niemand die een substantiële bijdrage heeft geleverd als auteur weggelaten is (bijv. als het werk (gedeeltelijk) is gebaseerd op het werk van een student, dan moet de student de mogelijkheid krijgen om als auteur opgenomen te worden). Auteur bijdragen en dankbetuigingen dienen in het manuscript aangegeven te worden volgens de Contributor Role Taxonomy (CRediT). Voor meer informatie over CRediT zie http://credit.niso.org. Alle auteurs moeten ingestemd hebben met de inhoud van het manuscript.

AI-verklaring

De auteur is verantwoordelijk voor het niet-plegen van plagiaat en daarom wordt ten strengste afgeraden om in elke fase van het onderzoek AI te gebruiken. Manuscripten waarbij AI is gebruikt als onderzoekstechniek worden afgewezen. Wanneer auteurs generatieve kunstmatige intelligentie (AI) en AI-ondersteunde technologieën in het schrijfproces gebruiken, dienen auteurs deze technologieën uitsluitend te gebruiken om leesbaarheid en taal te verbeteren. Notabene: wordt AI gebruikt dan kan de verantwoordelijkheid voor het niet-plegen van plagiaat niet worden verlegd naar de techniek noch naar de reviewers.

Daarnaast moeten auteurs die gebruik maken van generatieve AI en AI-ondersteunde technologieën een verklaring toevoegen aan het einde van hun manuscript vóór de lijst met referenties. De verklaring moet worden geplaatst in een nieuwe sectie met de titel ‘Verklaring van het gebruik van generatieve AI en AI-ondersteunde technologieën in het schrijfproces’.

Verklaring: Tijdens de voorbereiding van dit werk hebben de auteur(s) [NAAM GEREEDSCHAP / DIENST] gebruikt om [REDE]. Na gebruik van dit gereedschap/dienst hebben de auteur(s) de inhoud zoals nodig beoordeeld en bewerkt en nemen zij volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van de publicatie.

Deze verklaring is niet van toepassing op het gebruik van basisgereedschappen voor het controleren van grammatica, spelling, referenties, enzovoort. Als er niets te openbaren is, is het niet nodig om een verklaring toe te voegen.

Open Science, preregistratie en data

Jeugd in Ontwikkeling vindt het belangrijk dat artikelen die gepubliceerd worden reproduceerbaar zijn. Auteurs worden daarom aangemoedigd om analyse codes (syntax, codeerschema’s voor kwalitatief onderzoek), output en stimulusmateriaal behorende bij de in het artikel gerapporteerde resultaten als bijlage bij het artikel toe te voegen of op een publiek toegankelijke repository te plaatsen. In lijn met de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit worden auteurs ook aangemoedigd om, mits dit binnen de geldende privacy regelgeving en informed consent mogelijk is, hun data (kwantitatief en/of kwalitatief) ge(pseudo)anonimiseerd als bijlage toe te voegen aan het artikel of in een publiek toegankelijke repository te plaatsen. Jeugd in Ontwikkeling onderkent dat het publiek delen van data niet altijd mogelijk is. Auteurs worden in die gevallen verzocht om in het artikel een verklaring op te nemen waarin beschreven staat hoe de gebruikte data opvraagbaar zijn.

Open peer-reviewproces

Ingestuurde manuscripten ondergaan een dubbelblind peer-reviewproces. Jeugd in Ontwikkeling streeft ernaar om ieder manuscript door minimaal twee reviewers te laten beoordelen.

Het artikel wordt in eerste instantie beoordeeld door de hoofdredacteur en redactiesecretaris op kwaliteit en relevantie voor de lezers van Jeugd in Ontwikkeling. Een artikel kan direct worden afgewezen wanneer het artikel van onvoldoende kwaliteit is, bijvoorbeeld wanneer de schrijfstijl ontoegankelijk is, er methodologische beperkingen zijn (zoals bijvoorbeeld te kleine groepsgroottes, onvoldoende inzichtelijke statistische analyses, gebrek aan een robuuste onderzoeksopzet etc.) en/of het onderwerp een commercieel doel dient (bijvoorbeeld reclame voor een opleiding, product, etc.). Tevens kan een artikel direct worden afgewezen wanneer er meerdere artikelen ingediend zijn (of recentelijk gepubliceerd zijn) die betrekking hebben op een soortgelijk onderwerp of wanneer er in het belang van de lezers voorrang wordt gegeven aan andere artikelen. Wanneer de kwaliteit en relevantie afdoende zijn, wordt het artikel door minimaal twee onafhankelijke beoordelaars beoordeeld. Dit kunnen redactieleden zijn en/of externe beoordelaars. Hiervan is minimaal één inhoudsdeskundig op het onderwerp van het artikel. Deze beoordelaars geven ieder het advies het artikel te accepteren, te herzien (met kleine of grote benodigde aanpassingen) of af te wijzen. Wanneer de adviezen van de beoordelaars overeenkomen, wordt dit advies overgenomen door de redactiesecretaris en de uitkomst aan de auteurs gestuurd. Wanneer de beoordelingen niet geheel (of geheel niet) overeen komen, wordt de beslissing het artikel te accepteren (al dan niet na noodzakelijke revisies) door de hoofdredacteur en redactiesecretaris gemaakt. Wanneer er revisies noodzakelijk geacht worden, dienen deze puntsgewijs geadresseerd te worden in een herziene versie van het artikel en beantwoord te worden in een brief aan de beoordelaars. De nieuwe versie van het artikel wordt doorgaans aan dezelfde beoordelaars voorgelegd voor een nieuwe beoordeling.

Open reviews
Jeugd in Ontwikkeling vindt dat transparantie ook in het reviewproces belangrijk is. Manuscripten ingestuurd bij Jeugd in Ontwikkeling worden daarom gereviewd in een open peer-reviewproces. Dit betekent dat indien het manuscript geaccepteerd wordt voor publicatie, de reviews en repliek van auteurs mee gepubliceerd worden met het manuscript. Als een geaccepteerd manuscript meerdere reviewronden doorlopen heeft, worden reviews en repliek van alle reviewronden openbaar gemaakt.

Reviews worden alleen openbaar gemaakt bij publicatie van het manuscript, reviews van afgewezen artikelen worden niet openbaar gemaakt.

Reviewers hebben de keuze om anoniem te reviewen of hun review met naam te ondertekenen. Als een reviewer anoniem wil blijven, wordt bij publicatie alleen de inhoud van de review openbaar gemaakt, niet de naam van de reviewer.

Criteria voor beoordeling

Ingezonden artikelen worden gelezen ter beoordeling voor plaatsing. Bij de beoordeling wordt expliciet gekeken naar volgende criteria:

 • Onderwerp: Het onderwerp is relevant voor het tijdschrift.
 • Inhoud: Het artikel bevat de noodzakelijke theoretische en empirische onderbouwing.
 • Methode: De methode (steekproef, design, etcetera) en analyses zijn adequaat om de onderzoekvragen te beantwoorden
 • Resultaten: Relevante resultaten zijn correct en bondig beschreven.
 • Discussie: De discussie bevat een heldere samenvatting en conclusie op basis van resultaten. Implicaties voor onderzoek en praktijk zijn helder en correct.
 • Opbouw: De noodzakelijke onderdelen staan in de juiste volgorde. Binnen ieder onderdeel is een heldere structuur.
 • Schrijfstijl: Het artikel is in correct Nederlands geschreven. De schrijfstijl is toegepast op het beoogde publiek (wetenschappers, professionals). Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor correcte spelling en grammatica.


Referenties
Er zijn verschillende systemen voor het beschrijven van literatuur. Jeugd in Ontwikkeling maakt gebruik van het APA-systeem versie 7, zoals gebruikelijk in de psychologie en de sociale wetenschappen. Een aantal richtlijnen om volgens APA 7 te refereren worden hieronder gegeven. Voor de volledige richtlijnen verwijzen we u graag door naar de APA website en APA manual.

 • Rangschik de literatuurlijst alfabetisch naar achternaam van de eerste auteur: negeer bij het alfabetiseren de voorvoegsels Van, De, Van der, ‘t, enzovoort. De voorvoegsels komen na de initialen.
 • Wanneer dezelfde achternaam vaker voorkomt, rangschik de publicaties dan naar voorletter(s). Wanneer u verschillende artikelen vermeldt met dezelfde auteur(s), ordent u de artikelen op jaartal van verschijnen, met de meest recente publicaties bovenaan.
 • Als een publicatie drie of meer auteurs heeft, geeft u in de lopende tekst alleen de eerste auteursnaam, gevolgd door “et al.” in alle citaties, ook de eerste keer dat u naar deze publicatie verwijst.
 • Voor publicaties t/m twintig auteurs geeft u in de referentielijst alle auteurs.
 • Voor publicaties met meer dan twintig auteurs geeft u de eerste 19 auteurs, gevolgd door een komma en drie punten (“, …”), gevolgd door de laatste auteur. Er mogen niet meer dan 20 auteursnamen in totaal in de referentie worden vermeld.

Hieronder volgen enkele voorbeelden voor de opmaak van een literatuurlijst, met daarin veelgebruikte brontypes. Voor een volledig overzicht van de opmaak wordt u verwezen naar de APA manual.


Referenties
American Psychological Association (2019). Publication manual of the American Psychological Association (7e druk). APA.
Bongardt, D. van de (2016, 1 Juni). Hoe kunnen nota bene je ouders je seksleven verbeteren? [Video] In Universiteit van Nederlandhttps://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-kunnen-nota-bene-je-ouders-je-seksleven-verbeteren
Leeuwen, K. van, Haan, A. D. de, & Soenens, B. (2020). Vaders vandaag. Kind en Adolescent, 41, 395-396. https://doi.org/10.1007/s12453-020-00250-8
Nederlandse Taalunie (2015). Het Groene Boekje. Woordenlijst Nederlandse taal. Van Dale.
Smits, L. (2020). De Nederlandse APA-regels: Gebaseerd op de zevende editie (2019) van de officiele APA Publication Manual. Scribbr. https://www.scribbr.nl/handleiding-apa-regels
Stevens, P. (2020). Geluk. In S. F. Flores (Red.), Van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal. Van Dale. https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/gelukt